Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z myślą o problemach bezrobotnych – wywiad z Janem Grabkowskim

Z myślą o problemach bezrobotnych – wywiad z Janem Grabkowskim fotolia.pl

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego ma swojego jednego przedstawiciela reprezentującego stronę samorządową w Radzie Rynku Pracy. Jest nim Jan Grabkowski, starosta poznański, który dziś opowiada Dziennikowi Warto Wiedzieć o działaniach tego organu.

Dziennik Warto Widzieć: Jest Pan członkiem Rady Rynku Pracy – co to za organ?

Jan Grabkowski: Jest to przede wszystkim organ opiniodawczo-doradczy. Jego zadaniem jest przedkładanie ministrowi (red. ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej) opinii w sprawach polityki rynku pracy. Od maja 2014 decyduje także o priorytetach w kwestii wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kadencja Rady Rynku Pracy (RRP) trwa 4 lata. Jej członkowie powoływani są przez ministra spośród przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. W Radzie Rynku Pracy zasiada także jeden przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentujący stronę samorządową.

Rady Rynku Pracy funkcjonują także na szczeblach wojewódzkim i powiatowym, gdzie ich rola jest podobna. Dzięki współpracy władz publicznych z partnerami społecznymi realizowana jest odpowiednia polityka, której podstawowym celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, przeciwdziałanie strukturalnemu niedopasowaniu na rynku pracy czy też – w sensie ogólnym – zapewnienie równowagi w tej sferze.

DWW: Jakie kompetencje ma Rada?

W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do podstawowych kompetencji Rady Rynku Pracy należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji. RRP opiniuje wzory podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz plany ich wydatkowania. Ponadto odpowiada za ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decyduje o przeznaczeniu tych środków. Zakres uprawnień RRP obejmuje opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy oraz ocenę racjonalności gospodarowania środkami tego funduszu. Realizuje też zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, jak również opiniuje projekty ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Jak widać, działania Rady obejmują bardzo rozległy obszar, na którym krzyżują się zjawiska o charakterze gospodarczym, społecznym i politycznym. Działania te dotyczą osób fizycznych i instytucji, ale także rozmaitych uwarunkowań, które decydują o kształcie polityki rynku pracy prowadzonej przez państwo.

DWW: Jaka jest Pana rola jako przedstawiciela samorządów?

JG: Ogólna polityka rynku pracy jest ustalana na szczeblu lokalnym. Jej wykonaniem zajmują się samorządy powiatowe oraz wojewódzkie, które koordynują lokalny rynek pracy zgodnie z jego potrzebami. Przedstawiciel samorządu w Radzie Rynku Pracy pełni więc rolę reprezentanta lokalnych społeczności, dba o realizację ich interesów, stara się także rozwiązywać wszelkie problemy dotyczące bezrobocia oraz procesu zatrudnienia.

DWW: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Czw., 28 Kw. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska