Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pieniądze na ulice dla samorządów

Rezerwa budżetu państwa na ulice w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i wojewódzkie. Pieniądze dla województw samorządowych, powiatów i miast na prawach powiatu.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) w projekcie budżetu pastwa planowane jest utworzenie rezerwy subwencji ogólnej. Środki z tej rezerwy przeznacza sie na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu oraz na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w dniu 15 grudnia 2010 r. zostały przyjęte następujące kryteria, według których będą oceniane i weryfikowane wnioskowane inwestycje:

w zakresie art. 26 ust. 1 pkt 1:

 1. Preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), posiadających ważną decyzję o pozwoleniu na budowę. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenach objętych powodzią nie jest wymagane pozwolenie na budowę, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku żywiołu, jednakże wniosek w powyższym zakresie powinien zostać poświadczony przez właściwego wojewodę.
 2. Preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub przebudowę ciągów drogowych, przebiegających przez obszar co najmniej dwóch jednostek samorządowych (powiatów, województw), dla realizacji których zawarte zostało porozumienie o jednoczesnej ich realizacji oraz zastosowaniu takich samych parametrów technicznych (klas) wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.
 3. Posiadanie znaczącego udziału środków własnych zarządcy drogi, w wysokości nie niższej niż kwota wnioskowanego dofinansowania.
 4. Pełne wykorzystanie przyznanego w 2010 r. dofinansowania z rezerwy oraz deklarowanego udziału własnego w kosztach dofinansowanej inwestycji, w kwocie nie niższej niż otrzymane dofinansowanie z rezerwy.
 5. Ze względu na niewielką ilość środków rezerwy, przedmiotem dofinansowania powinien być tylko jeden projekt inwestycyjny.
 6. Dostarczenie wraz z wnioskiem poświadczonych kopii: 
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w pkt 1,
  • porozumienia, o którym mowa w pkt 2,
  • kopii uchwał budżetowych przyjętych przez organy stanowiące dotyczących inwestycji drogowych oraz kwot przeznaczonych na ich finansowanie,
  • dokumentu poświadczonego przez wojewodę, potwierdzającego zniszczenie infrastruktury drogowej przez powódź, o którym mowa w pkt 1.


w zakresie art. 26 ust. 1 pkt 3:

 1. Preferowanie projektów dotyczących remontów dróg lub obiektów inżynierskich na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu.
 2. Posiadanie znaczącego udziału środków własnych zarządcy drogi, w wysokości nie niższej niż kwota wnioskowanego dofinansowania.
 3. Pełne wykorzystanie przyznanego w 2010 r. dofinansowania z rezerwy oraz deklarowanego udziału własnego w kosztach dofinansowanego zadania, w kwocie nie niższej niż otrzymane dofinansowanie z rezerwy.
 4. Ze względu na niewielka ilość środków rezerwy, przedmiotem dofinansowania powinien być tylko jeden projekt w zakresie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi.
 5. Dostarczenie wraz z wnioskiem poświadczonych kopii uchwał budżetowych przyjętych przez organy stanowiące dotyczących zadań o charakterze wydatku bieżącego, określonych w pkt 1 oraz kwot przeznaczonych na ich finansowanie.

W przypadku zadań remontowych zlokalizowanych na terenach objętych powodzią, wniosek powinien być poświadczony przez właściwego wojewodę.
W przypadku zgłoszenia większej liczby zadań należy jednoznacznie określić ich kolejność wg ustalonej przez samorząd hierarchii ważności.
W przypadku zgłoszenia zadań zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz równocześnie zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 także należy określić ich kolejność wg ustalonej przez samorząd hierarchii ważności, ponieważ rozpatrywane może być tylko jedno zadanie.
W sytuacji gdy wniosek będzie dotyczył obiektu zabytkowego należy podać numer rejestru zabytku. Resort infrastruktury będzie postulował, aby takie wnioski były rozpatrywane indywidualnie z uwagi na ich szczególny charakter i znaczenie dla dziedzictwa narodowego.


Termin złożenia wniosku - do 18 lutego 2011 r. Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela komórka ds. dróg samorządowych w Departamencie Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury, tel. (22) 630 12 91 oraz (22) 630 17 00.

Niedz., 26 Gr. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: