Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konwent Marszałków Województw o przekazaniu mienia w związku z likwidacją WZMiUW-ów

Konwent Marszałków Województw o przekazaniu mienia w związku z likwidacją WZMiUW-ów fotolia.pl

24 września 2020 roku Konwent Marszałków Województw RP wydał stanowisko w sprawie przekazania mienia związanego z gospodarką wodną w związku z likwidacją wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Ujmując rzecz w telegraficznym skrócie i parafrazując klasyka: „czasem musisz oddać mienie, ale nie masz do kogo”. 

Jak przypominają Marszałkowie, na skutek wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy – Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło reprezentację Skarbu Państwa oraz wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa urządzeń wodnych. Nowe Prawo wodne definiuje urządzenia melioracji wodnych w art. 197 ust. 1 jako:

  1. rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
  2. drenowania,
  3. rurociągi,
  4. stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych,
  5. ziemne stawy rybne,
  6. groble na obszarach nawadnianych,
  7. systemy nawodnień grawitacyjnych,
  8. systemy nawodnień ciśnieniowych –jeżeli służą celom, o których mowa w art. 195, tj. regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. 

Jednakże – na co wskazuje Konwent Marszałków, powołując się na ww. regulację – Wody Polskie odmawiają przejęcia od marszałków województw mostów i przepustów znajdujących się w ciągu dróg rolniczych i prywatnych rolników, a także m.in. rurociągów, kolektorów, śluz wodnych – pomimo tego, że do wejścia w życie nowego Prawa wodnego znajdowały się one w ewidencji prowadzonej przez marszałków. Przedmiotowe mosty, przepusty oraz pozostałe ww. budowle nie stanowią własności samorządów województw. Były wybudowane i utrzymywane ze środków Skarbu Państwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.  Do czasu wejścia w życie nowego Prawa wodnego marszałkowie województw jedynie gospodarowali tym mieniem w imieniu Skarbu Państwa jako właściciela mostów, przepustów i ww. budowli.

Idąc dalej, Konwent sygnalizuje, że odmowa przejęcia ww. mienia przez PGW Wody Polskie dokonywana jest poprzez zwrot niepodpisanych przekazanych dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich protokołów PT, w których pojawiły się ww. pozycje oraz poprzez zwrot podpisanych PT – jednakże ze skorygowaną wartością przekazanego majątku o pozycje, których Wody Polskie odmówiły przejęcia. Na zasadach określonych nowym Prawem wodnym, na podstawie art. 528 ust. 1 marszałkowie województw zobowiązani byli do przekazania całości posiadanego mienia Skarbu Państwa będącego w ich dyspozycji do dnia 31 grudnia 2017 roku do PGW WP bez uprzedniej jego kwalifikacji.

W ocenie Konwentu Marszałków jednoznacznym jest, iż PGW WP przejęły reprezentację Skarbu Państwa do każdego majątku, który dotychczas podlegał marszałkom województw, w tym w stosunku do wód i urządzeń istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. Marszałkowie województw uważają, że nie mogli przed dniem 31 grudnia 2017 roku dokonać kwalifikacji posiadanego mienia i uznać, iż konkretne urządzenie wodne jako służące celom rolniczym powinno być przekazane do starosty – albowiem przepisy nowego Prawa wodnego, które umożliwiłyby taką kwalifikację jeszcze nie obowiązywały, a w nowej regulacji ocena niezbędności, funkcji lub związku z gospodarką wodną została zastrzeżona dla nowego podmiotu reprezentującego Skarb Państwa.

Zdaniem Marszałków mosty, przepusty, rurociągi, kolektory, śluzy wodne znajdujące się do dnia 31 grudnia 2017 r. w ewidencji urządzeń melioracji wodnych prowadzonych przez marszałków województw, w związku z wejściem w życie nowego Prawa wodnego uzyskały status innego mienia związanego z gospodarką wodną – i zgodnie z jego art. 212 ust. 1 powinny przejść w gospodarowanie starostów. Jak zauważono w stanowisku, nie ma jednak w nowym Prawie wodnym przepisu dającego podstawę prawną do przekazania ww. urządzeń na rzecz starostów i w związku z tym zdarzały się sytuacje, w których starostowie wykorzystywali tę lukę prawną i odmawiali przejęcia ww. mienia. To oczywiście ogólna ocena Konwentu Marszałków, gdyż sprawa jest, eufemistycznie rzecz ujmując, bardziej skomplikowana. Równocześnie kłóci się ona z poglądem wyrażonym wcześniej, dot. przejmowania całego mienia przez Wody Polskie.

W konsekwencji samorządy województw postulują – w związku z art. 197 Prawa wodnego – doprecyzowanie w przedmiotowej ustawie przepisów dot. przejścia mostów, przepustów i innych ww. budowli do PGW Wody Polskie lub w związku z art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami zobowiązanie właściwych starostów do ich przejęcia.

Śr., 14 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel