WSA w kontekście stawek opłat za gospodarowanie odpadami: nieruchomość to nie gospodarstwo domowe

WSA w kontekście stawek opłat za gospodarowanie odpadami: nieruchomość to nie gospodarstwo domowe fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy przychylił się do skargi Prokuratora Rejonowego, który kwestionował różnicowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej metodą od gospodarstwa domowego, według nieprzewidzianego w ustawie kryterium liczby osób w gospodarstwie domowym w uchwale Rady Miejskiej w przedmiocie metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Sąd wskazał, że Rada Miejska, dokonując wyboru metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęła jednocześnie kilka stawek tej opłaty – podczas gdy przywołany przepis stanowi, że rada gminy może uchwalić jedną stawkę od gospodarstwa domowego. WSA podkreślił, że podstawą do różnicowania stawek w danym przypadku nie może być art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak stwierdził WSA, katalog ujęty we wskazanym przepisie nie zawiera bowiem przesłanki różnicowania stawki opłaty w zależności od wielkości (liczebności) gospodarstwa domowego, gdyż liczba mieszkańców, o których mowa w tym przepisie, odnosi się do liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a nie do liczby mieszkańców tworzących gospodarstwo domowe. Pojęcia „liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość” w ocenie Sądu nie można utożsamiać z pojęciem „gospodarstwa domowego”, gdyż osoby zamieszkujące nieruchomość nie muszą tworzyć ze sobą gospodarstwa domowego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2020 r., I SA/Bd 130/20

Źródło: CBOSA

Śr., 29 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel