Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z lipcowego posiedzenia zdalnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z lipcowego posiedzenia zdalnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego fot. pixabay.com

1 lipca odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej omówili sprawy bieżące a także kwestię przeznaczenia środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W pierwszej części posiedzenia Komisji, wyznaczeni zostali przedstawiciele do: składu Rady Działalności Pożytku Publicznego, składu Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz prac w podzespole ds. związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027.

Omówiono także punkt dotyczący wniosku Ministerstwa Sprawiedliwości o pilne opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. Strona samorządowa zgodziła się co do tego, że projekt został zaopiniowany wiążąco.

Główną osią dyskusji podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego był wniosek Związku Powiatów Polskich o informację o zakresie wydatków, na które będą mogły być przeznaczane środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski. Zaznaczył, że chodzi o wyjaśnienie, jaki ma być zakres inwestycji, które będą mogły być sfinansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wojewodowie przekazywali bowiem sprzeczne względem siebie informacje co do tego, czy dofinansowaniem mają zostać objęte inwestycje, które już są budżecie, czy też chodzi o inwestycje nowe. Zdaniem Związku Powiatów Polskich otrzymane środki powinno móc się przeznaczyć na dowolne wydatki majątkowe poniesione do końca 2022 roku.

Swoje uwagi dotyczące wniosku pokrótce przedstawili też przedstawiciele innych korporacji samorządowych. Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP zaznaczył, że niezwykle ważne jest, że w ramach podziału nie będzie tworzona polityczna rezerwa do podziału w innych przypadkach, tylko cała kwota będzie rozdysponowana zgodnie z algorytmem. Szczegóły zostaną omówione w momencie procedowania uchwały. Z kolei Andrzej Porawski w imieniu Związku Miast Polskich zwrócił uwagę na kwestię zamożności w przypadku miast na prawach powiatu. – Jeśli założenia, które nam przesłano uwzględniały miasta na prawach powiatu tylko jako gminy, to przy ustalaniu współczynnika zamożności należy brać pod uwagę tylko dochody gminne miast na prawach powiatu, bez dochodów powiatowych – mówił. Swoje uwagi zgłosił też Jakub Mielczarek ze Związku Województw RP. Zaznaczył, że dotychczas instrument jakim jest Fundusz Inwestycji Samorządowych nie przewidywał uczestnictwa województw, w związku z tym nie były one nawet zaproszone do konsultacji. Zgłosił pytanie do strony rządowej, czy planowane jest ich włączenie w rozmowy na temat funduszu. Odpowiedzi udzielił przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju zapewniając, że wszystkie uwagi samorządów wpłynęły i z całą pewnością dojdzie do dalszych konsultacji. 

Projekty z opinią pozytywną:

 1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  
 2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w  sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
 8. Projekt  rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie na obszarach wodnych
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń,
  za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 11. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego odział przygotowania wojskowego
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu  przez dłużnika zajętej wierzytelności  
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, tym razem już w formie stacjonarnej, zaplanowano na 22 lipca.

Pt., 3 Lp. 2020 0 Komentarzy
Małgorzata Węgrzyn
sekretarz redakcji Małgorzata Węgrzyn