Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Koronawirusowe zmiany prawa a przepisy dot. geodezji

Koronawirusowe zmiany prawa a przepisy dot. geodezji fotolia.pl

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382, Sejm IX kadencji) zakłada zarówno wprowadzenie zmian w samej ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne, jak i dodanie pewnych szczególnych rozwiązań do specustawy koronawirusowej.

Zmiana w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

W art. 26 projektu ustawy o dopłatach przewidziano dodanie do art. 42 Prawa geodezyjnego i kartograficznego ustępu 4, według którego osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii będą mogły poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych.

Zmiany w specustawie koronawirusowej

Art. 58 pkt 28 projektu ustawy o dopłatach ma dodać do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych artykuł 15zzzia. Przepis ten ma po pierwsze zawiesić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wynikające z Prawa geodezyjnego i kartograficznego:

 1. wykonywanie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania wyników prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu;
 2. pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnianie zbiorów danych:
  a) ortofotomapy,
  b) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  c) szczegółowych osnów geodezyjnych,
  d) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
  e) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Po drugie – w świetle projektowanych regulacji – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

 1. zgłoszenie prac geodezyjnych będzie mogło nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac;
 2. o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej będzie informował wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu;
 3. wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych lub sporządzenie mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji będzie mógł umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Wskazane oświadczenie wykonawcy – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej – ma być równoważne z uwierzytelnieniem dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, a jego treść ma zawierać dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, wykonawcę prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji.

Równocześnie w drodze art. 58 pkt 39 projektowanej ustawy o dopłatach do specustawy koronawirusowej ma zostać dodany art. 31zy11. Według proponowanej treści tego przepisu, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dopuszczone ma zostać wykorzystywanie w procesie budowlanym map do celów projektowych oraz map zawierających wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych oświadczeniem, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o pozytywnym wyniku weryfikacji tych map przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zaprezentowane zmiany mają wejść w życie w dniu następującym po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Wt., 26 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel