Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi musi mieć uzasadnienie

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi musi mieć uzasadnienie fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z najnowszych orzeczeń przypomniał o tym, że uchwała podejmowana przez Radę Gminy w ramach rozpatrzenia skargi wniesionej w trybie działu VIII ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego musi spełniać wymogi, o których mowa w k.p.a. 

W pierwszej kolejności NSA wskazał, ze skarga wniesiona w ww. trybie uruchamia jednoinstancyjne postępowanie uproszczone, które kończy się czynnością materialno-techniczną poprzez pisemne zawiadomienie o sposobie rozpoznania skargi przez organ do tego właściwy – gdy organem tym jest organ kolegialny, czynność taka przybiera formę uchwały takiego organu. Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego podjęta na podstawie art. 227 k.p.a. w ocenie Naczelnego Sądu jest taką samą czynnością informującą o sposobie załatwienia skargi, jak czynności innych organów wymienionych w art. 229 k.p.a, którym uchwała nie jest przypisana jako prawna forma działania. Tym samym nie może zastąpić zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi udział wnoszącego skargę w pracach komisji skarg, wniosków i petycji, bądź zawiadomienie o terminie sesji, na której będzie rozpoznawana skarga – podkreślił Sąd.

Idąc dalej NSA zaznaczył, że według art. 238 § 1 k.p.a. zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239. Tymczasem w omawianej sprawie uchwała Rady Gminy nie posiadała uzasadnienia faktycznego i prawnego, a także pouczenia.

Ponadto Sąd wskazał, że uzasadnienie tego typu uchwały jest szczególnie ważne – ponieważ zgodnie wskazuje się w orzecznictwie, że osobie niezadowolonej z odpowiedzi na skargę lub wniosek złożony w trybie rozdziału VIII K.p.a. skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje. Tym bardziej – w ocenie NSA – osoba składająca skargę powinna znać powody jej nieuwzględnienia. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r., I OSK 2909/19

Źródło: CBOSA

Pt., 15 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel