UWAGA - projekt nowelizacji ustawy COVIDowej "odwiesza" bieg terminów

UWAGA - projekt nowelizacji ustawy COVIDowej fotolia.pl

W toku prac sejmowych strona rządowa złożyła autopoprawkę do wniesiony w dniu 28 kwietnia do sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. ustawy COVIDowej).

Przedstawiciele rządu postanowili, że zostanie uchylony również art. 15 zzr ustawy COVIDowej, zgodnie z którym wstrzymano rozpoczęcie lub zawieszono bieg niektórych terminów prawa administracyjnego (więcej pisaliśmy tutaj).

Autopoprawka przewiduje przepis przejściowy. Na mocy art. 67 ust 1 projektu, terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zaś terminy, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 - biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Uprawnienie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 15zzr ust. 4 ustawy COVID, zachowuje moc.

Czynności, o których mowa w art. 15zzr ust. 5 ustawy COVID, zachowują moc.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pt., 1 Mj. 2020 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka