Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Upoważnienie do ustalenia wysokości cen i opłat to akt prawa miejscowego

Upoważnienie do ustalenia wysokości cen i opłat to akt prawa miejscowego fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podzielił ocenę Prokuratora Rejonowego, według którego uchwała Rady Miasta w przedmiocie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i znajdujących się na nich urządzeń była aktem prawa miejscowego, a co za tym idzie podlegała obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa, która to publikacja nie miała miejsca. W konsekwencji Sąd stwierdził nieważność uchwały.

Jak przypomniał WSA, stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Według zaś ust. 2 tego artykułu, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek, co też zaskarżona uchwała uczyniła.

Ocena charakteru aktów wydanych przez właściwe organy na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej była przedmiotem wypowiedzi Naczelnego Sądu Administracyjnego – przypomniał WSA w Opolu. Naczelny Sąd stwierdził między innymi, że „niewątpliwie przewidziane w art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej upoważnienie do powierzenia przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego uprawnień z art. 4 ust. 1 pkt 2 tego przepisu organom wykonawczym tych jednostek, odbiega od zasady wyrażonej w art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, że akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy (wyjątek dotyczy przepisów porządkowych). Nie może jednak wpływać na ocenę charakteru prawnego uchwał organów stanowiących, gdyż o tym decyduje rodzaj materii regulowanych daną uchwałą.” (wyrok NSA z 7 września 2017 r., sygn. akt II OSK 27/16). Tym samym zdaniem WSA akty organów samorządu oparte na tych podstawach prawnych są aktami prawa miejscowego i jako takie podlegają publikacji w dzienniku urzędowym.

Sąd zwrócił ponadto uwagę na to, na co nie zwrócił uwagi Prokurator Rejonowy – mianowicie na to, że treść zaskarżonej uchwały zawierała regulację dotyczącą materii przewidzianej w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej. Przepis uchwały stanowił bowiem, że aktualny cennik wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń komunalnych pozostaje bez zmian do dnia ustalenia nowego cennika przez Prezydenta Miasta. Taki zapis uchwały był zdaniem WSA postanowieniem określającym ceny i opłaty w trybie art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Także zatem z uwagi na brzmienie tego postanowienia uchwały w ocenie Sądu musiała ona być traktowana jako akt prawa miejscowego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 5 marca 2020 r., II SA/Op 459/19

Źródło: CBOSA

Pt., 24 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel