Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany dla pracowników infrastruktury krytycznej

Zmiany dla pracowników infrastruktury krytycznej fotolia.pl

W projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy z druku sejmowego nr 299 dokonano zmian w zakresie zasad pracy pracowników zatrudnionych w infrastrukturze krytycznej.

Zakres podmiotowy

Dodawany art. 15x w art. 1 pkt 14 projektu dotyczy pracodawców zatrudniających pracowników:

  1. w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a, c, f, h i k ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. obejmującej systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w wodę, transportowe, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych;
  2. w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej;
  3. zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego;
  4. u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano Prezes Rady Ministrów wydał polecenie, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej).

Zakres przedmiotowy

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca wskazany powyżej, może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

  1. zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
  2. polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji.

Obowiązki pracodawcy

W przypadkach wprowadzenia przez pracodawcę zmian lub wydania polecenia, opisanych powyżej, pracodawca ten:

  1. obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Świadczenia te zostały także zwolnione z podatku dochodowego na podstawie dodanego art. 52m pkt 2 w art. 4 projektu;
  2. pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu na żądanie, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony.
Wt., 31 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka