Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Realizacja projektów współfinansowanych z EFS w czasie koronawirusa – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wskazuje kierunki działań

Realizacja projektów współfinansowanych z EFS w czasie koronawirusa – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wskazuje kierunki działań fotolia.pl

Okres panowania epidemii koronawirusa to wyzwania ale też trudności dla wielu prowadzonych projektów. Niestety na konsekwencje z panujących obecnie ograniczeń w sposób szczególny narażone są projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak zaproponowała dodatkowe propozycje działań dla tego typu projektów.

Dodatkowe działania wskazane przez Minister adresowane są wyłącznie do beneficjentów i uczestników projektów EFS. Wskazano także, by proponowane działania były rozstrzygane indywidualnie przez wzgląd na różną sytuację poszczególnym podmiotów.

Propozycję dodatkowych działań przekazane przez Minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak są następujące:

1.       W przypadku projektów lub naborów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia – w zależności od konkretnego przypadku i po dokonaniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizację danego projektu lub naboru:

  •        Kwalifikowanie wydatków związanych z odwoływanymi w związku z zagrożeniem koronawirusem wizyt zagranicznych i krajowych, szkoleń, konferencji, spotkań pod warunkiem: zaciągnięcia przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 11.03.2020, udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków (uzyskania kosztów lub zaliczek od dostawców i usługodawców zakończyło się niepowodzeniem) oraz przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia (np. ograniczone możliwości wjazdu do danego kraju w związku z zagrożeniem koronawirusem, braku zgody uczestników projektu na udział np. w szkoleniu).
  •        W przypadku kosztów funkcjonowania placówek utworzonych ze środków EFS, jak np. placówki opieki nad dziećmi do lat trzech – kwalifikowanie kosztów stałych funkcjonowania miejsc opieki (w tym kosztów personelu), które musza być ponoszone pomimo braku dzieci w placówce
  •        W przypadku stypendiów stażowych – uznawanie oświadczeń uczestników dotyczących m.in. konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, oświadczeń uczestników o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż, oświadczeń uczestników o konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania jako wystarczającego potwierdzenia udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań
  •        Zachowanie ścisłej współpracy opiekunów projektów z beneficjentami i niezwłoczne reagowanie na zgłaszane potrzeby i trudności występujące w projektach
  •        Poinformowanie beneficjentów o możliwości wydłużenia terminów składania wniosków o płatność w przypadkach wynikających z obecnej sytuacji
  •        Aneksowanie umów w celu zmiany terminu zakończenia realizacji projektów

2.       Umożliwienie zmiany wniosków i/lub umów o dofinansowanie na potrzeby dostosowania ich przepisów do zmienionych potrzeb uczestników projektów – w przypadku w którym można i powinno się pewne formy wsparcia zamienić na zdalne albo ponosić dodatkowe wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom/personelowi

3.       Umożliwienie zmiany wniosków i/lub umów o dofinansowanie np. w zakresie okresu realizacji projektu czy wartości budżetu projektu. W przypadku, gdy obowiązujące kryteria wyboru projektów uniemożliwiają wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu – odjęcie przez komitet monitorujący program operacyjny w trybie obiegowym stosownej uchwały o charakterze ogólnym umożliwiającej przyjęcie odstępstw od obowiązku stosowania ww. kryteriów

4.       W przypadku ostatecznych odbiorców projektów, którym w ramach projektu przyznano dotacje lub pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej. Okres zawieszenia działalności w związku ze skutkami koronawirusa nie byłby traktowany jako naruszenie wymogu trwałości. Okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu działalności musiałaby ona być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała także, że na forum europejskim prowadzone są prace nad dodatkowym pakietem działań mających na celu zapewnienie elastyczności w wykorzystaniu środków europejskich na walkę ze skutkami koronawirusa. W pracach tych aktywnie uczestniczy strona polska.

Czw., 19 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn