Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zwrot akt sprawy organowi I instancji

Zwrot akt sprawy organowi I instancji fotolia.pl

Komisja do spraw Petycji przedłożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP na petycję skierowaną do Sejmu RP, którą Komisja uznała za zasadną. Celem ustawy jest usprawnienie procedury postępowania organów administracji ze skargami składanymi do sądów administracyjnych na decyzje tych organów.

Projekt zakłada dodanie art. 139a w myśl którego: „Organ odwoławczy zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego".

Aktualnie Kodeks postępowania administracyjnego nie reguluje kwestii związanej ze zwrotem akt sprawy organowi pierwszej instancji przez organ odwoławczy. W praktyce znaczna część organów odwoławczych zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji niezwłocznie po wydaniu przez siebie decyzji (niezależnie od tego, czy jej istotą jest utrzymanie decyzji organu pierwszej instancji w mocy czy jej uchylenie). Prowadzi to do sytuacji, w której część akt sprawy znajduje się w dyspozycji organu pierwszej instancji, pozostała zaś część w dyspozycji organu odwoławczego – bowiem akta wytworzone przez organ odwoławczy nie są przekazywane do organu pierwszej instancji, lecz pozostają nadal w posiadaniu organu odwoławczego.

Jeżeli decyzja administracyjna jest zaskarżana przez stronę do sądu administracyjnego, organ odwoławczy musi zwrócić się do organu pierwszej instancji o ponowne przekazanie akt danej sprawy, aby móc następnie przekazać otrzymaną skargę „wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni” (art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Takie postępowanie organów odwoławczych kreuje dodatkowe i zbędne koszty w postępowaniu administracyjnym (koszty przesyłek, użytych materiałów, czas pracy pracowników).

Dla strony wnoszącej skargę taka praktyka postępowania organów administracji utrudnia zapoznanie się z aktami sprawy, a tym samym sporządzenie skutecznej skargi. Wynika to z faktu, że z reguły siedziby organów administracji publicznej różnych instancji są od siebie znacznie oddalone – w skrajnych przypadkach może to być nawet odległość kilkuset kilometrów. Aby zapoznać się z aktami sprawy, strona musi udać się w podróż do dwóch różnych miejsc albo złożyć dwa wnioski o wydanie jej kserokopii dokumentów z akt sprawy. Czas, jaki ma strona na sporządzenie skargi, jest faktycznie skrócony, w czasie bowiem gdy akta sprawy są transportowane z siedziby organu odwoławczego do organu pierwszej instancji – strona nie ma do nich dostępu.

Istotą proponowanego rozwiązania jest więc wprowadzenie zasady, że organ odwoławczy zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego – a więc organ ten będzie przetrzymywał akta sprawy, oczekując na ewentualną skargę do sądu administracyjnego.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Pt., 17 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka