Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Komisja Nocnego Burmistrza, czyli o uchwale ustalającej kierunki działań Prezydenta

Komisja Nocnego Burmistrza, czyli o uchwale ustalającej kierunki działań Prezydenta fotolia.pl

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta w zakresie powołania „Komisji Nocnego Burmistrza”. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Według tego przepisu do wyłącznej właściwości rady gminy należą: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały. WSA w Krakowie podzielił ocenę organu nadzoru. Dlaczego?

Uchwała w omawianej sprawie – zgodnie z jej tytułem – ustalała kierunki działania Prezydenta Miasta w zakresie powołania „Komisji Nocnego Burmistrza”. W § 1 wskazano, że kierunek działania Prezydenta Miasta ma polegać na podjęciu „wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań dążących do powołania stanowiska nocnego burmistrza, który przewodniczyłby komisji złożonej z przedstawicieli różnych grup społecznych zainteresowanych tym, by życie noce w mieście funkcjonowało prawidłowo”. W § 2 uchwały wskazano, jaki powinien być skład komisji nocnego burmistrza. W § 3 zostały kompetencje nocnego burmistrza. W § 4 uchwały zostały określone zadania burmistrza nocnego i jego komisji. W § 5 uchwały wskazano, że Urząd Miasta powinien przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną w zakresie zadań i kompetencji burmistrza nocnego i jego komisji. W § 6 nałożono na Prezydenta Miasta obowiązek przedstawienia Radzie Miasta informacji na temat przeprowadzonych działań do 31 sierpnia 2019 r. – i następnie w okresach półrocznych oraz powołania samej instytucji najpóźniej do końca 2019 roku.

Jak wskazał WSA, stanowienie o kierunkach działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obejmuje decydowanie przez radę gminy w formie uchwały o jego zadaniach i celach, które powinien poprzez swoją działalność osiągnąć, jak również o sposobach osiągania owych celów. Stanowienie o kierunkach działalności organu wykonawczego gminy nie obejmuje natomiast podejmowania przez radę gminy uchwał, w których to wydaje się polecenie dotyczące konkretnego sposobu załatwienia danej sprawy przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Uchwała rady gminy w powyższym zakresie powinna mieć wyłącznie charakter programowy (intencyjny). Regulacja prawna art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g. – będąc samodzielną podstawą do działania rady gminy – upoważnia ją do wydawania aktów w sferze wewnętrznej działania organów gminy. Akty te winny jednak zawierać wyłącznie wytyczne, zalecenia lub wskazówki dla organu wykonawczego i wówczas do podjęcia takich aktów nie jest wymagane oparcie o inny przepis szczególny, jak chociażby w przypadku aktów prawa miejscowego.

Tym samym w ocenie Wojewódzkiego Sądu podejmowane przez radę gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g. uchwały nie mogą wkraczać w zakres kompetencji należnych ustawowo wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) z mocy ustawy, naruszałoby to bowiem ustawowy podział kompetencji pomiędzy organami gminy. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 u.s.g. do zadań wójta należy w szczególności określanie sposobu wykonywania uchwał rady gminy. Określenie przez organ wykonawczy sposobu wykonania uchwały rady obejmować może wskazanie środków finansowych i rzeczowych koniecznych do wykonania uchwały, ustalenie harmonogramu jej realizacji, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały lub poszczególnych jej elementów itp. A zatem do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy podejmowanie decyzji przez kogo, w jakich terminach i za pomocą jakich środków oraz w jakim trybie mają być realizowane zadania wynikające z uchwały rady.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 listopada 2019 r., III SA/Kr 1002/19

Źródło: CBOSA

Czw., 26 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel