Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wybór sołtysa i rady sołeckiej – wymóg kworum niedopuszczalny

Wybór sołtysa i rady sołeckiej – wymóg kworum niedopuszczalny fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim przychylił się do skargi Prokuratora na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia Statutu Sołectwa. Jednym z zarzutów podniesionych przez Prokuratora było ustanowienie wymogu kworum niezbędnego dla dokonania wyborów sołtysa i rady sołeckiej w ww. uchwale. Jak do tej kwestii odniósł się Sąd?

Sąd wskazał, że zestawiając treść postanowienia Statutu wymagającego kworum z brzmieniem art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym należało przyznać rację Prokuratorowi co do sprzeczności obu przepisów. Art. 36 ust. 2 u.s.g. wskazuje bowiem, że czynne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa uprawnionym do głosowania, zaś bierne prawo wyborcze posiada nieograniczona liczba kandydatów. Ponadto statuuje, że wybór sołtysa oraz członków rady sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. Przepis ten jest regulacją kompletną i mocą czytelnej decyzji ustawodawcy nie zastrzega żadnego kworum dla ważności wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej. W sposób niebudzący wątpliwości reguluje zatem podstawowe zasady prawa wyborczego, obowiązujące w sołectwie. Za sprzeczny zatem z art. 36 ust. 2 u.s.g. uznać należało przepis Statutu, w którym określono, że dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność, co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa. W tych okolicznościach wprowadzenie w Statucie dodatkowych warunków ważności wyboru, uznać należy za niedopuszczalne, ponieważ modyfikują mające charakter ius cogens ustawowe zasady wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W konsekwencji za istotnie naruszające prawo należało uznać również zapisy § 23 ust. 2 Statutu, dotyczące dalszego przebiegu procesu wyboru rady sołeckiej i sołtysa w sytuacji braku kworum ustanowionego w § 23 ust. 1 Statutu. Zdaniem Sądu nie można przyjąć, że sporne zagadnienia stanowiły element zasad i trybu wyborów organów jednostki pomocniczej, które zostały przekazane, na mocy art. 35 ust. 3 pkt 2 u.s.g., do uregulowania w statucie jednostki pomocniczej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 września 2019 r., II SA/Go 203/19

Źródło: CBOSA

Sob., 12 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel