Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zanim zaskarżysz bezczynność – złóż wniosek o udostępnienie informacji

Zanim zaskarżysz bezczynność – złóż wniosek o udostępnienie informacji fotolia.pl

Spółka zaskarżyła do WSA w Łodzi bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Sąd jednak odrzucił skargę, nie przechodząc do jej merytorycznego rozpoznania. Z jakich przyczyn?

Sąd przypomniał w pierwszej kolejności, że warunkiem powstania po stronie organu obowiązku rozpatrzenia żądania o udostępnienie informacji publicznej jest złożenie wniosku w trybie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej. O rozpoczęciu biegu terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie decyduje data wpływu pisma do podmiotu zobowiązanego, albo moment wpływu wniosku na elektroniczną skrzynkę odbiorczą tego podmiotu. Istotnym jest zatem skuteczne zażądanie informacji publicznej. Brak jest bowiem możliwości badania przez sąd administracyjny – w sytuacji stwierdzenia, że dany podmiot nie otrzymał wniosku – czy pozostaje on w bezczynności w zakresie jego rozpatrzenia. Tylko skuteczne złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może stanowić podstawę merytorycznego badania przez sąd administracyjny skargi na bezczynność organu w zakresie rozpoznania tego wniosku. W innym przypadku, skarga na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej jest niedopuszczalna, bowiem sąd nie może domniemywać istnienia przedmiotu sprawy administracyjnej. Warto też zaznaczyć, że sąd orzekając w sprawie bezczynności uwzględnia stan z daty wniesienia skargi. Stąd też nie ma możliwości zbadania, czy organ faktycznie pozostaje w bezczynności w sytuacji, w której organ wniosku wszczynającego postępowanie administracyjne do dnia wniesienia skargi nie otrzymał.

W omawianej sprawie Skarżąca zarzuciła organowi bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie zadanych przez nią pytań w piśmie z 21 maja 2019 r. (data wpływu do organu 24 maja 2019 r.). Sąd jednak zgodził się z tym, że wskazanego wyżej pisma nie można traktować jako wniosku o udostępnienie informacji publicznej w trybie art. 10 ustawy o dostępie. Zadane bowiem pytania odnosiły się wprost do sposobu przechowywania i udostępniania danych Skarżącej w ramach prowadzonego przez organ postępowania administracyjnego, a zatem dotyczyły konkretnego podmiotu i konkretnego postępowania. We wspomnianym piśmie skarżąca ani razu nie zaznaczyła, że żąda odpowiedzi na zadane pytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podkreśliła natomiast, że oczekuje odpowiedzi w terminie przewidzianym w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z tym organ miał prawo potraktować ww. pismo jako wniosek o wyjaśnienie przyczyn udostępnienia danych Skarżącej w jej indywidualnej sprawie osobom do tego nieuprawnionym. Przecież właśnie z tego powodu Skarżąca wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, tj. wobec ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, wglądu do akt podmiotom trzecim bez interesu prawnego i bez podstawy prawnej, naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i RODO oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dopiero w skardze Skarżąca sprecyzowała, że żądała odpowiedzi na zadane pytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

WSA przypomniał także, że stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Jednakże, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 września 2018 r., sygn. akt I OSK 1359/18: „Pisma składane w indywidualnych sprawach, przez podmioty, których interesów sprawy te dotyczą, nie mają waloru informacji publicznej. Ich przedmiotem nie jest problem czy kwestia, która ma znaczenie dla większej ilości osób, czy grup obywateli, lub jest ważna dla funkcjonowania organów państwa. Przedmiotem takiego pisma jest realizacja lub ochrona indywidualnych interesów podmiotu, który pismo to składa. Wobec tego pismo takie nie dotyczy sprawy publicznej i nie powinno być udostępniane w trybie u.d.i.p. Podobnie nie można przy pomocy u.d.i.p. starać się o uzyskanie informacji w swojej własnej sprawie.”. Ponadto NSA stwierdził, że: „Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być nadużywana i wykorzystywana w czysto prywatnych sprawach. Z żądania udostępnienia informacji publicznej musi wynikać interes obiektywny, a nie subiektywny.”.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 września 2019 r., II SAB/Łd 69/19

Źródło: CBOSA

Czw., 26 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel