Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozszerzenie „Partnerstwa: Środowisko dla Rozwoju”

Rozszerzenie „Partnerstwa: Środowisko dla Rozwoju” fotolia.pl

9 września 2019 r. Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

O Partnerstwie

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” to sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi, która stanowi forum współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych na rzecz włączania aspektów środowiskowych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych.

W skład Sieci dotychczas wchodzili:

  • Ministerstwo Środowiska,
  • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako instytucja zarządzająca programami unijnymi,
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
  • zarządy województw jako instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi.

Do prac w ramach Sieci zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucje eksperckie i badawcze, inne instytucje państwowe i samorządowe, a także organizacje pozarządowe występujące w roli podmiotów – obserwatorów.

Udział w pracach Sieci daje możliwość:

  • opracowywania wytycznych i metodologii w celu integracji tematyki dotyczącej ochrony środowiska w programy i działania współfinansowane z funduszy unijnych;
  • wymiany informacji i korzystanie z wiedzy państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wprowadzenia innowacyjnego podejścia do integracji aspektów środowiskowych w programy i przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych;
  • promowania polityk Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz Polityki Spójności;
  • wymiany wiedzy, opinii, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami tworzącymi sieć krajową;
  • umacniania relacji między organami odpowiedzialnymi za realizacje działań dotyczących ochrony środowiska.

Dlaczego resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej?

Rozszerzenie porozumienia o Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma na celu  dostosowanie jego treści do zmian legislacyjnych, które zaszły w polskim prawodawstwie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 10 stycznia 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej część kompetencji Ministra Środowiska w zakresie gospodarowania wodami została przekazana Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zmiana zapisów Porozumienia poprzez włączenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako Sygnatariusza Porozumienia daje możliwość współuczestniczenia w pracach Sieci oraz realizację celów i zadań w szczególności Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodnościekowej.

Źródło: www.gov.plwww.sdr.gdos.gov.pl

Wt., 10 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel