Przedwczesność odwołania od decyzji

Przedwczesność odwołania od decyzji fotolia.pl

Brak jest dostatecznie zasadnych przesłanek do wywodzenia o „przedwczesności” do wniesienia odwołania od decyzji przez stronę, której decyzji nie doręczono jeszcze zgodnie z przepisami rozdziału 8 „Doręczenia” Działu I K.p.a., a która to strona z treścią tej decyzji zapoznała się dzięki jej udostępnieniu np. przez inną stronę, której decyzję doręczono ze skutkiem prawnym; w takim przypadku brak jest podstaw do stwierdzenia uchybienia terminu przez tę stronę jako „przedwczesnego” wniesienia odwołania od decyzji (art. 134 K.p.a.). Wyrok NSA z 30 maja 2019 r. sygn. II OSK 1320/18.

NSA utrzymał tym samym w mocy wyrok WSA w Poznaniu z 28 lutego 2018 r. sygn. IV SA/Po 1250/17. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment uzasadnienia wyroku Sądu I instancji.  Sąd w co do zasady podzielił stanowisko organu, że gdy środek zaskarżenia zostanie wniesiony przedwcześnie, to organ odwoławczy powinien stwierdzić niedopuszczalność tego środka na podstawie art. 134 k.p.a. Jednakże, w ocenie Sądu, ową "przedwczesność" należy odnosić nie do daty sformalizowanego doręczenia decyzji danej stronie, lecz do daty wejścia tej decyzji do obrotu prawnego, co następuje zasadniczo z dniem dokonania pierwszego skutecznego doręczenia decyzji którejkolwiek ze stron postępowania. Innymi słowy, za "przedwczesne", w powyższym rozumieniu, należy uznać odwołanie wniesione od decyzji, która nie weszła jeszcze do obrotu prawnego. Sąd w niniejszym składzie podziela pogląd, że z punktu widzenia możliwości wniesienia środka prawnego z uwagi na wejście aktu administracyjnego do obrotu prawnego w rozumieniu art. 110 k.p.a. kluczowe jest, że akt administracyjny znalazł się w posiadaniu strony, chociażby naruszono przepisy regulujące procedurę doręczeń (por. np. wyrok NSA z 26.04.2016 r., I OSK 3095/15, CBOSA). Wyrok ten koresponduje z wyżej przywołaną zasadą, że przepisy dotyczące doręczeń mają przede wszystkim charakter gwarancyjny dla strony. Zatem nie mogą być interpretowane niejako "na szkodę" strony, w sytuacji gdy ta podejmuje wszelkie starania mające zapewnić jej prawo do wniesienia skutecznego odwołania od wydanej decyzji. Innymi słowy, nawet jeżeli doręczenie decyzji było w okolicznościach sprawy wadliwe, to brak podstaw do przyjęcia, że wniesienie odwołania było przedwczesne (por. np. wyroki NSA: z 04.04.2008 r., II GSK 3/08; z 19.05.2016 r., II GSK 2734/14 – CBOSA).

Źródło: CBOSA, CBOSA

Czw., 29 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel