Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Budżet Państwa w roku 2018 prawidłowo wykonany

Budżet Państwa w roku 2018 prawidłowo wykonany fotolia.pl

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2018. Najwyższa Izba Kontroli oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli, po przeprowadzeniu kontroli w 267 jednostkach,  pozytywnie oceniła wykonanie ustawy budżetowej na rok 2018. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również, że sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., we wszystkich istotnych aspektach, przedstawia rzetelne informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, należności i zobowiązań oraz wyniku budżetu państwa. 

Oceny pozytywne otrzymało 116 jednostek, oceny negatywne 3 jednostki zaś oceny opisowe 22 jednostki. Oceny negatywne otrzymały:

  1. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)z uwagi na niecelowe zlecenie za 12 mln zł Centralnemu Ośrodkowi Informatyki wykonania usługi stabilizacji systemu CEPIK 2.0  oraz zawarcie niekorzystnego porozumienia o rozwiązaniu umowy na budowę systemu CEPIK 2.0, na mocy którego zrzeczono się roszczeń z tytułu realizacji tej umowy, pomimo że wynagrodzenie, które otrzymał Centralny Ośrodek Informatyki znacznie przewyższało postęp rzeczowych prac,
  2. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ze względu na marginalizację podstawowych celów Funduszu oraz przeznaczenie znacznej części jego przychodów na działania niezwiązane z pomocą pokrzywdzonym,
  3. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego z uwagi na stwierdzone istotne nieprawidłowości polegające na nieprawidłowym ustalaniu i egzekwowaniu należności z tytułu najmu pomieszczeń biurowych oraz wydatkowaniu środków publicznych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i procedur wewnętrznych. Nieprawidłowości dotyczyły również zasad rachunkowości oraz sprawozdawczości.

Łączne dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły w 2018 r. 443,4 mld zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w roku poprzednim o 45,4 mld zł.  Dochody budżetu państwa wyniosły w 2018 r. 380 mld zł i były o prawie 30 mld zł wyższe od dochodów zrealizowanych w roku poprzednim oraz o ponad 24 mld zł wyższe od prognozowanych.

Kolejny rok z rzędu wzrósł udział dochodów podatkowych w dochodach budżetu państwa W 2018 r. wynosił on prawie 92%. Na wysokie wykonanie dochodów podatkowych złożyły się głównie wyższe od prognozy dochody z podatku od towarów i usług i podatków dochodowych. Wpłynęła na to zarówno korzystna sytuacja gospodarcza kraju, jak również wdrażane rozwiązania uszczelniające system podatkowy. Na wysokim poziomie utrzymywały się jednak zaległości podatkowe. Na koniec 2018 r. kwota zaległości podatkowych wyniosła 101,1 mld zł, chociaż tempo ich wzrostu było niższe niż w latach poprzednich. Wskaźnik realizacji zaległości z lat ubiegłych uległ obniżeniu i wyniósł 4,0%, podczas gdy w 2017 r. wynosił  4,6%. Z powodu bezskutecznej egzekucji organy egzekucyjne umorzyły w 2018 r. postępowania egzekucyjne w stosunku do zaległości na kwotę około 13 mld zł. Niska, podobnie jak w roku 2017, była relacja kwoty wyegzekwowanych zaległości podatkowych do ogólnej kwoty zaległości podatkowych na koniec roku 2018. W 2018 r. wyniosła ona 4,2%.

Dochody niepodatkowe w 2018 r. wyniosły 28,9 mld zł i były niższe niż w latach 2016-2017. Wynikało to głównie z powodu braku wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego. Dochody niepodatkowe z pozostałych źródeł były wyższe lub zbliżone do zrealizowanych w 2017 r.

Dochody budżetu środków europejskich w 2018 r. wyniosły 63,3 mld zł i stanowiły niemal 98% planu ustalonego w ustawie budżetowej, a w porównaniu do wykonania w roku 2017 były wyższe o prawie 16 mld zł. Podobnie jak w roku poprzednim, w ich strukturze dominowały dochody zrealizowane w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Perspektywy Finansowej oraz Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. 

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły łącznie 457,3 mld zł i były o 33,5 mld zł wyższe od wydatków poniesionych w 2017 r. W kwocie tej 5,1 mld zł, czyli prawie czterokrotnie więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki, które w 2018 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.

W roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich, największe środki  przeznaczano na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, rodzinę, obronę narodową, transport i łączność oraz rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki budżetu państwa wyniosły 390,5 mld zł, czyli 98,3% limitu określonego w ustawie budżetowej. Odnotowany w 2018 r., blisko 4 procentowy wzrost wydatków budżetu państwa objął wszystkie grupy rodzajowe, z wyjątkiem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, gdyż te uległy zmniejszeniu o pół procenta.

Wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 66,9 mld zł, tj. 96,4% planu po zmianach. Były one o prawie 19 mld zł wyższe od wydatków poniesionych w roku 2017. 

Więcej o analizie wykonania Budżetu Państwa w 2018 roku można przeczytać tutaj.

Śr., 17 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek