Relacja z majowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z majowego posiedzenia plenarnego KWRiST .

22 projekty z opinią pozytywną i 13 odesłanych na zespoły robocze, to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Spotkanie odbyło się 29 maja br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta poznański.

Ponadto Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Posiedzenie rozpoczęły życzenia ministra Pawła Szefernakera skierowane do zgromadzonych przedstawicieli samorządów z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz rocznicy pierwszych wyborów do rad gmin. – Chciałbym życzyć Państwu wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym – mówił. W imieniu strony samorządowej podziękował ze nie Jan Grabkowski. Pokreślił przy tym znaczenie Komisji Wspólnej i życzył, aby na jej forum mogły być do końca wyjaśniane różne problemy i ścierające się poglądy.

Ceny energii

Ważnym tematem posiedzenia były ceny energii. Jak poinformował wiceminister Tadeusz Skobel, Ministerstwo Energii odbyło cykl spotkań precyzujących zapisy ustawy i rozporządzenia w zakresie cen energii elektrycznej w roku 2019. Ostatnie takie spotkanie odbyło się 27 maja br. Pozostało jeszcze tylko jedno – finalizujące, które nie dotyczy JST.

Dr inż. Paweł Koroblowski, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki i Ciepłownictwa w resorcie energii wyjaśnił, że rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej miały na celu rozwianie wątpliwości, które się pojawiły po stronie KE a dotyczyły głównie treści przepisów naszej ustawy versus treści przepisów unijnych odnoszących się do rynku energii elektrycznej, a w szczególności dyrektywy nr 72 z 2009 r.

Zgodzono się na to, abyśmy mogli rozliczyć I półrocze tego roku zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o cenach prądu, czyli z aktualnym stanem prawnym. Obejmuje on przede wszystkim stabilizację cen energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców końcowych na poziomie z roku 2018. Zatem obejmie ona m.in. np. spółki komunalne.

Natomiast do stabilizacji cen energii w II półroczu mają być uprawnieni tacy odbiorcy jak: gospodarstwa domowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, czyli już nie spółki komunalne), szpitale – i to niezależnie od formy funkcjonowania i struktury właścicielskiej. – Te grupy odbiorców nadal będą uprawnione do obciążania cenami z poziomu 2018 r. – zapowiadał dyrektor Paweł Koroblowski.

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw w II półroczu dostępna ma być dopłata do zużytej kilowatogodziny energii elektrycznej w ramach pomocy de minimis. Uprawnieni będą sami decydować, czy zechcą po nią sięgnąć.

Ponadto Paweł Koroblowski przypomniał, że nadal obowiązują przepisy ustawy dotyczącej obniżenia akcyzy na energię elektryczną oraz opłaty przejściowej, co oznacza obniżenie rachunków w zakresie opłat za dystrybucję energii dla wszystkich odbiorców o ok. 4-5 proc. w 2019 r.

Statyki nie obejmują ścisłych danych dotyczących tego, jakie jest zużycie energii przez JST w skali kraju. Resort przeanalizował jednak przypadek Bydgoskiej Grupy Zakupowej, której oszczędności w związku z obniżeniem opłat za dystrybucję energii w ciągu 18 miesięcy wynieść mają 4,3 mln zł. W efekcie można przyjąć, że skali kraju mogą być to wielomilionowe oszczędności, czyli kwoty istotne z punktu widzenia budżetów samorządowych.

Aby móc uczestniczyć w mechanizmie stabilizacji cen, uprawnieni odbiorcy końcowi – oprócz gospodarstw domowych – czyli np. szpitale i jednostki sektora finansów publicznych będą musiały wypełniać oświadczenia o tym, że spełniają wymagania ustawowe. Składać je będą do przedsiębiorstw obrotu, tak aby mogły one zidentyfikować beneficjentów.

Resort zapowiada uchwalenie nowelizacji ustawy w czerwcu a rozporządzenia na początku lipca. Potem będą zmieniane umowy a następnie składane wnioski za II półrocze zwrot pieniędzy.

Jak wyjaśniał minister Tadeusz Skobel, za I półrocze beneficjenci nie składają wniosków. 

Starosta w Radzie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Strona samorządowa Komisji Wspólnej wskazała członków do Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej. Są to: Mariusz Bieniek, członek Zarządu ZPP, starosta płocki oraz Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta Lublina. 

Rezerwa drogowa

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich przypomniał o konieczności pilnego przesądzenia, kto otrzyma środki z rezerwy drogowej. Mimo wcześniejszych ustaleń samorządy w dalszym ciągu nie otrzymują z Ministerstwa Finansów potwierdzenia, że mogą np. uruchamiać potwierdzenia przetargowe. – Bez oficjalnego potwierdzenia nie możemy ruszyć z procedurą realizacji projektów, a już jest koniec maja – wyjaśniał Marek Wójcik.

Przedstawiciele resortu finansów zapewniali, że środki będą w najbliższym czasie uruchomione i jest już przygotowany projekt decyzji w tym zakresie. 

Gospodarka odpadami i nieruchomości

Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP w ramach spraw różnych zwrócił uwagę na projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który dzień wcześniej przyjął rząd. Jego wersja odbiega od uzgodnionej wcześniej ze stroną samorządową. Jak tłumaczył przedstawiciel gmin, intencją uzgodnienia było, aby istniały kryteria pozwalające na zweryfikowanie, czy selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest właściwie. - Projekt przez nas uzgodniony odnosił się do tego, że taka regulacja będzie – przypominał. Obecna wersja jest inna.- Liczymy na to, że rząd w autopoprawce przywróci uzgodniony z nami zapis o selektywnej zbiórce odpadów - podawał Leszek Świętalski.

Minister Paweł Szefernaker poprosił o opisanie problemu i zapowiedział przedstawienie go Małgorzacie Golińskiej, wiceminister środowiska.

Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej oraz Marek Wójcik zwrócili natomiast uwagę na niekorzystne dla samorządów zmiany, które znalazły się w projekcie nowelizującym przepisy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, wprowadzone z pominięciem Komisji Wspólnej. W ocenie samorządowców są poprawki wprowadzające bonifikaty bez rekompensaty ubytków w dochodach JST, które wbrew Konstytucji działają wstecz. 

Czas zmian

W posiedzeniu udział wziął minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Poinformował on o tym, że w związku z wygraną w wyborach do Europarlamentu kończy się jego misja w MSWiA. Podziękował też stronie samorządowej za dotychczasową współpracę.

Było to ostatnie posiedzenie, któremu z ramienia strony samorządowej przewodniczył Jan Grabkowski. Od czerwca, przez blisko rok, obradom będzie przewodniczył Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, reprezentujący Unię Metropolii Polskich.

Kolejne posiedzenie plenarne KWRiST zaplanowano na 26 czerwca br. 

Pozytywną opinię otrzymały:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie koordynatorów delegowanych w dziale sprawy wewnętrzne.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 12. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.
 14. Projekt rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
 15. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych.
 16. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim.
 18. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.
 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. 

Na zespoły robocze trafią:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.
 4. Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostepnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.
 7. Projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start”
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
 9. Projekt uchwały Rady Ministrów uchylającej uchwałę nr 80 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.
 11. Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Niedz., 2 Czrw. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska