Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Po podziale złoża piasku właściwy starosta czy marszałek?

Po podziale złoża piasku właściwy starosta czy marszałek? fotolia.pl

Spór o właściwość na gruncie art. 161 Prawa geologicznego i górniczego rozstrzygał ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny. Ostatecznie uznał, że w sprawie właściwym będzie starosta. Dlaczego? 

W omawianej sprawie, na podstawie wyników przeprowadzonych prac geologicznych, w oparciu o udzieloną koncesję, sporządzona została uproszczona dokumentacja geologiczna w kategorii C1 złoża kruszywa naturalnego. Zasoby udokumentowanego złoża wynosiły 688,9 tyś. ton zasobów bilansowych w kat. C1, a jego powierzchnia wyniosła około 3,45 ha. Powyższa dokumentacja, na wniosek, została zatwierdzona decyzją Wojewody z sierpnia 2001 roku. Podziału złoża dokonano w oparciu o informację geologiczną zawartą w uproszczonej dokumentacji geologicznej w kat. C1 złoża kruszywa naturalnego zatwierdzonej ww. decyzją Wojewody. 

Dwoma wnioskami z dnia 28 października 2018 r. przedłożyła Staroście Powiatu do zatwierdzenia dokumentację geologiczną złoża piasku opracowaną w kat. C1 oraz rozliczenie zasobów złoża w formie Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego – opracowanej w związku z podziałem złoża kruszywa naturalnego – wydzieleniem z niego nowego złoża. Pismem z dnia 13 listopada 2018 r. Starosta Powiatu – działając na podstawie art. 65 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego – przekazał powyższe wnioski Marszałkowi Województwa, uzasadniając swoje stanowisko treścią art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 

Marszałek Województwa wskazał, że zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 1 u.p.g.g. do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20.000 m3 w roku kalendarzowych i bez użycia środków strzałowych. Marszałek Województwa wyjaśnił, że Dokumentacja geologiczna złoża piasku w kat. C1 dotyczy złoża rozpoznawanego na obszarze poniżej 2 ha. Wobec tego organem właściwym do wydania decyzji w zakresie jej zatwierdzenia jest Starosta Powiatu. 

W odpowiedzi na wniosek Marszałka Województwa o rozstrzygnięcie sporu o właściwość –  Starosta Powiatu pismem z dnia 26 lutego 2019 r. wskazał, że oba wnioski dotyczą złoża udokumentowanego na obszarze 3,4448 ha i zatwierdzonego decyzją Wojewody z dnia 29 sierpnia 2001 roku. Starosta wskazał, że skoro ww. złoże zostało udokumentowane na obszarze 3,448 ha, a opracowana Dokumentacja geologiczna złoża piasku w kat. C1, jak i Dodatek nr 1 (rozliczeniowy po podziale złoża) do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego w kategorii C1 dotyczą podziału udokumentowanego złoża na obszarze powyżej 2 ha – to w myśl art. 161 ust. 1 u.p.g.g. – właściwym organem pierwszej instancji do zatwierdzenia powyższej dokumentacji oraz dodatku powinien być Marszałek Województwa. 

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że jak wynika z art. 161 ust. 1 u.p.g.g. organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 2-4. Zgodnie zaś z art. 161 ust. 2 pkt 1 u.p.g.g. do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20.000 m3 (do 2 ha) w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych

Z powyższych regulacji wynika zatem, że co do zasady organem właściwym w sprawie zatwierdzenia projektów robót geologicznych jest marszałek województwa, z wyjątkiem spraw określonych m.in. w ust. 2 pkt 1 art. 161 u.p.g.g., dla których organem właściwym jest starosta. W rozpoznawanej sprawie przedłożona do zatwierdzenia Dokumentacja geologiczna złoża piasku w kat. C1 wskazuje, że w wyniku podziału złoża powstały dwa złoża, każde o powierzchni poniżej 2 ha. Skoro zatem Dokumentacja geologiczna złoża piasku w kat. C1 dotyczy złoża rozpoznawanego na obszarze poniżej 2 ha, to według Naczelnego Sądu Administracyjnego właściwym do wydania decyzji w zakresie jej zatwierdzenia jest zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 1 u.p.g.g. – Starosta Powiatu. 

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2019 r., II GW 5/19

Źródło: CBOSA

Pt., 31 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel