Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wspólnota gruntowa – uporządkowanie czy zmiana w ewidencji?

Wspólnota gruntowa – uporządkowanie czy zmiana w ewidencji? fotolia.pl

Starosta decyzją odmówił wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów, polegających na aktualizacji listy osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowo-Leśnej. Wojewódzki Inspektor tę decyzję podtrzymał. Również WSA w Kielcach nie przychylił się do argumentów Skarżących. Dlaczego?

Stan faktyczny

Do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Zarządu Wspólnoty Gruntowo-Leśnej, w którym powołując się na nieprawidłowości w ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do osób wykazanych w tej ewidencji jako uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowo-Leśnej żądano uporządkowania stanu wykazanego w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z wykazem dołączonym do tego pisma sporządzonym przez Zarząd Wspólnoty Gruntowo-Leśnej.

Starosta potraktował powyższe pismo jako wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków i zwrócił się do wnioskodawcy o jego uzupełnienie poprzez podanie, w miejsce jakich konkretnie osób figurujących w ewidencji gruntów i budynków należy wykazać osoby wymienione w wykazie sporządzonym przez wnioskodawcę, podanie danych adresowych tych osób, wyjaśnienie zapisu: „zmarł” zawartego w tym wykazie, a także przedstawienie dokumentów potwierdzających zasadność zmian żądanych przez wnioskodawcę. W odpowiedzi wnioskodawca stwierdził, że powyższe żądania są nieuzasadnione i podtrzymał swoje żądanie dotyczące uporządkowania zapisów w ewidencji gruntów i budynków.

Rozstrzygnięcie WSA

Jak wskazał Sąd, odnośnie do wyrażonego w skardze twierdzenia, że wniosek Wspólnoty „nie pozostawał w związku z tzw. aktualizacją członkostwa we wspólnocie i nie stanowił realizacji zadań Zarządu Wspólnoty opisanych w art. 18 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot”, należało zwrócić uwagę na dwie okoliczności. Po pierwsze, wbrew poglądowi Skarżącego, w użytym w art. 18 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych określeniu „wszelkich późniejszych zmian w (...) wykazie osób uprawnionych” mieszczą się nie tylko wpisy dotyczące nowych członków Wspólnoty, którzy nabyli udziały w tej Wspólnocie, ale również wszelkich – jak to precyzuje literalny zapis art. 18 ust. 2 wskazanej ustawy – zmian w wykazie osób uprawnionych. W takim określeniu mieszczą się, zdaniem Sądu, również zmiany dotyczące liczby ewidencyjnej przypisanej poszczególnym członkom Wspólnoty, a także ujednolicenia listy osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie w różnych obrębach ewidencyjnych w odniesieniu do gruntów Wspólnoty, co niespornie również dla samego wnioskodawcy było przedmiotem wniosku. Po drugie natomiast, wbrew twierdzeniu autora skargi, wniosek strony dotyczył również zmiany podmiotowej polegającej na ujawnieniu w ewidencji gruntów w miejsce figurujących tam udziałowców Wspólnoty, innych osób.

Skoro bowiem Skarżący żądał dokonania w ewidencji gruntów zmiany mającej polegać na aktualizacji listy osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowo-Leśnej zgodnie z wykazem sporządzonym przez Zarząd Wspólnoty, to zrealizowanie tego wniosku w sytuacji, gdy osoby wymienione w tym wykazie jako aktualni następcy prawni osób uprawnionych do udziału w Wspólnocie zgodnie z załącznikiem do decyzji WRN nie figurują w aktualnej ewidencji gruntów, oznacza właśnie zmianę podmiotową mieszczącą się w oczywisty sposób w określonym w art. 18 ust. 2 zd. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot zakresie zmian w ewidencji, jakie zgodnie z tym przepisem zgłasza do ewidencji zarząd spółki powołanej do zarządzania wspólnotą gruntową. Takie sytuacje natomiast rzeczywiście zostały wskazane w dołączonym do wniosku Skarżącego wykazie osób uprawnionych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2019 r., II SA/Ke 91/19

Źródło: CBOSA

Pt., 24 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel