Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Dwie sesje w sprawie raportu o stanie powiatu?” – odpowiedź na pytanie jednego z powiatów

„Dwie sesje w sprawie raportu o stanie powiatu?” – odpowiedź na pytanie jednego z powiatów fotolia.pl

Do Biura Związku Powiatów Polskich skierowane zostało pytanie w sprawie organizacji sesji dotyczącej raportu powiatu oraz trybu zgłaszania się do debaty mieszkańców.

Pytanie: Z zapisów art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że do 31 maja Zarząd Powiatu przedstawia na sesji raport o stanie powiatu (ust.1). Zgodnie z ust. 4 na kolejnej sesji rady powiatu nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, na której mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos po dokonaniu pisemnego zgłoszenia. Pytanie (pytania) prawne wynikające z opisanego powyżej stanu faktycznego. Z ust. 8 wynika, że takie zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Przykład: Sesja rady powiatu, na której zarząd powiatu przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, została zwołana na 24 maja 2019 r. Sesja rady powiatu, na której ma być rozpatrywany raport i debata nad raportem została zaplanowana na 19 czerwca 2019 r. Czy w świetle powyższych przepisów i planowanych sesji, za ostateczny termin zgłoszenia mieszkańca do debaty należy uznać dzień 23 maja 2019 r.? Czy można dopuścić do debaty mieszkańca, który dokona zgłoszenia po tym terminie?

Odpowiedź Biura ZPP: W przedstawionym stanie faktycznym zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu mogą być składane do 18 czerwca 2019 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Wbrew tezie postawionej w pytaniu nie ma przesłanek aby raport o stanie powiatu zarząd prezentował na odrębnej sesji od tej, na której raport ma być rozpatrywany. W art. 30a ust. 1 chodzi o przekazanie dokumentu radnym na zasadach przyjętych w danej jednostce samorządu terytorialnego, tak aby mogli oni zapoznać się
z dokumentem, nad którym ma być prowadzona debata. Za takim rozumieniem przywołanego przepisu wskazuje zarówno wykładnia językowa, celowościowa jak i systemowa.

Z literalnego brzmienia art. 30a ust. 1 nie wynika, aby przedstawienie raportu (w znaczeniu przekazanie) miało odbyć się na sesji. Gdyby taka była intencja ustawodawcy wynikałoby to wprost ze wskazanego przepisu. Należy również zwrócić uwagę, że sam art. 30a określa sekwencję postępowania w zakresie rozpatrzenia raportu o stanie powiatu. Przepis wskazujący, że zgłoszenia mieszkańców składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym,
na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu (ust. 8 w art. 30a) jest usytuowany pomiędzy przepisami określającymi organizację sesji, na której ma się odbyć debata na temat raportu o stanie powiatu. Faktem jest, że przepis nie jest sformułowany zbyt fortunie ale jest to efekt niechlujnej legislacji a nie celowego zabiegu ustawodawcy, na co wskazuje przebieg procesu legislacyjnego nad ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, którą wprowadzono art. 30a do ustawy o samorządzie powiatowym.

Wykładnia celowościowa również potwierdza powyższe. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla zwoływania dwóch sesji – jednej w celu zaprezentowania raportu a drugiej w celu jego rozpatrzenia. Ponadto zakładając racjonalność ustawodawcy, mieszkańcy zgłaszający się do debaty powinni wcześniej mieć realną możliwość zapoznania się
z dokumentem, żeby świadomie zdecydować o zasadności zabrania głosu w debacie. Interpretacja art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym przedstawiona w pytaniu ograniczałaby taką możliwość.

Odwołując się do wykładni systemowej - art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym jest powiązany z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz jest częściowo wzorowany na tych przepisach. W art. 30a ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym wskazano, że raport jest rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.  Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego  przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego m.in. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu w rozumieniu przywołanego przepisu nie odbywa się na sesji ale poprzez przekazanie dokumentu radnym (analiza BIP powiatu, który skierował pytanie również wskazuje, aby stosowana tam była praktyka organizacji sesji w celu przedstawienia sprawozdania we wskazanym w art. 267 ustawy o finansach publicznych terminie). Dalej zgodnie z art. 270 ust. 1 ustaw o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Zgodnie z ust. 4 art. 270 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  2. sprawozdaniem finansowym;
  3. sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268;
  4. opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
  5. informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  6. stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Zatem wskazane w ustawie o finansach publicznych na przedstawienie/przekazanie dokumentów mają na celu zapoznanie członków organu stanowiącego z dokumentami przed sesja absolutoryjną. Podobnie należy interpretować art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym. 

Pobocznie należy wskazać, że słowo „przedstawia” pojawia się również w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia m.in. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze. Trudno wyobrazić sobie aby słowo „przedstawia” interpretować w znaczeniu „zaprezentować osobiście”, zwłaszcza jeżeli jednym z odbiorców dokumentu jest Regionalna Izba Obrachunkowa.

Niedz., 5 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel