Dokumentacja fotograficzna załączona do protokołu

Dokumentacja fotograficzna załączona do protokołu fotolia.pl

 Skoro dokumentacja fotograficzna nie stanowi elementu obligatoryjnego protokołu kontroli (oględzin) i posiada charakter uzupełniający do ustaleń zawartych w tym protokole, to powinna ona obrazować jedynie te elementy stanu faktycznego, które są istotne dla końcowego rozstrzygnięcia sprawy – stwierdził WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt: II SA/Po 891/18.

Oceny istotności materiału uzupełniającego protokół powinien dokonać organ administracyjny sporządzający protokół, przy uwzględnieniu ww. zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady proporcjonalności. Narusza powyższą zasadę gromadzenie w aktach sprawy materiału dowodowego nie mającego istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a który dotyka prawa strony do prywatności. Dotyczy to także materiału potwierdzającego pewne okoliczności faktyczne, które mogą być utrwalone w aktach sprawy w mniej uciążliwy dla stron postępowania sposób.

Czw., 2 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka