Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za lata 2016-2017

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za lata 2016-2017 fotolia.pl

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 27 marca 2019 roku Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2016 i 2017”. Dokument ten został opracowany na podstawie sprawozdań wszystkich marszałków województw za rok 2016 oraz Dyrektorów RZGW PGW WP za 2017 rok.

Sprawozdanie zawiera informacje o stanie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej, m.in. realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji w aglomeracjach o RLM większej od 2 000, ujętych w KPOŚK.

Jak wynika ze „Sprawozdania…”, w 1579 aglomeracjach zamieszkuje 28,9 mln mieszkańców, z których 26,8 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej, a około 1,7 mln jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny. W latach 2016 i 2017 na terenie aglomeracji wybudowano 3983 km sieci kanalizacyjnej, w tym 3103 km sieci grawitacyjnej. W wyniku realizacji budowy tej sieci, liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 840 989. Ponadto zmodernizowano 384 km sieci istniejącej. W latach 2016-2017 przeprowadzono 196 inwestycji dotyczących oczyszczalni ścieków komunalnych, z czego m.in. wybudowano 14 oczyszczalni i zmodernizowano 73 tego typu obiekty.

Nakłady finansowe poniesione w latach 2016 i 2017 na budowę, rozbudowę i/lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły 4,394 mld zł, przy czym 2,583 mld zł (58,8%) wydatkowano na budowę i modernizację sieci, a 1,811 mld zł (41,2%) na inwestycje związane z oczyszczalniami. Największy udział w finansowaniu inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej mają środki własne gmin wynoszące 74,3% ogólnej wartości nakładów finansowych oraz fundusze zagraniczne stanowiące 8,9%. Pozostałe nakłady były czynione z wykorzystaniem funduszy ekologicznych (5,9% – wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, 3,1% – Narodowy Fundusz) oraz innych źródeł finansowania – 7,8%.

Źródło: gov.pl

Śr., 17 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel