Anonimizacja a informacja przetworzona

Anonimizacja a informacja przetworzona fotolia.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił udostępnienia informacji przetworzonej ze względu na brak wystąpienia szczególnej istotności dla interesu publicznego. Organ natomiast uznał informację za informację przetworzoną ze względu konieczność przeprowadzenia anonimizacji dużej (46 stron) – zdaniem organu – liczby stron. WINB tę decyzję podtrzymał. Co na to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi?

Jak wskazał WSA, z treści uzasadnienia decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej wynikało, że zaistnienie przymiotu informacji publicznej przetworzonej w sprawie organ wywodzi z faktu, iż realizacja wniosku wymagałaby podjęcia przez oddelegowanego pracownika czasochłonnych działań o charakterze intelektualnym, prowadząc to dezorganizacji pracy, zakłócenia wykonywania podstawowych zadań organu. Na dzień wydania poprzedniej decyzji organ wyliczył, że udostępnieniu podlegałoby 46 stron wymagających zanonimizowania, co wymagałoby szeregu czynności.

Wojewódzki Sąd nie podzielił stanowiska wyrażonego w uzasadnieniu zarówno zaskarżonej decyzji, jak i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, zgodnie z którym udostępnienie wnioskowanej informacji zakłóci normalny tok działania organu i utrudni wykonywanie przypisanych mu zadań. Zdaniem Sądu w sprzeczności z zasadą dostępu do informacji publicznej pozostaje kwalifikowanie informacji publicznej jako informacji przetworzonej tylko z uwagi na fakt, że jest ona przygotowywana dla wnioskującego podmiotu poprzez czynności polegające na odnalezieniu odpowiednich dokumentów, sporządzeniu ich kopii i anonimizacji (nawet jeżeli są one czasochłonne i wymagają zwiększonego nakładu środków osobowych). Czynności te stanowią proste czynności kancelaryjno-biurowe o charakterze technicznym. Tymczasem informacja przetworzona to informacja wytworzona specjalnie na potrzeby wnioskodawcy z dokumentów pozostających w dyspozycji organu. Za informację przetworzoną nie mogą być uznane natomiast dokumenty pozostające w dyspozycji organu, które należy odszukać, poddać procesowi anonimizacji czy przekształceniu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 kwietnia 2019 r., II SA/Łd 134/19

Źródło: CBOSA

Pt., 19 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel