Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie środowiskowej (i nie tylko)

Zmiany w ustawie środowiskowej (i nie tylko) fotolia.pl

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, zmieniającą również np. ustawę – Prawo budowlane. Zmiany mają dotknąć m.in. przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów czy transgraniczną ocenę oddziaływania na środowisko.

Ustawa środowiskowa

Po pierwsze, projektodawcy wskazują, że w obecnym stanie prawnym, bez względu na ilość stron postępowania w rozumieniu art. 74 ust. 3a ustawy środowiskowej, inwestor obowiązany jest przedłożyć wypis z rejestrów gruntów lub inny dokument pozwalający na identyfikację stron. Powyższy obowiązek istnieje pomimo tego, że zgodnie z art. 74 ust. 3 w sprawach, w których liczba stron wynosi ponad 20 ma zastosowanie art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (doręczenie w formie obwieszczenia). W przypadku gdy stron postępowania jest więcej niż 20, to zgodnie ust. 1a lub 1b stosowne wypisy z rejestrów gruntów i mapy ewidencyjne nie muszą być składane do organu wraz z wnioskiem o wydanie decyzji, ale na późniejszym etapie – tj. wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo po wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obecnie wyjątek (art. 74 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c) dotyczy przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminala, kiedy to nie wymaga się dokumentu, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6. W niniejszym projekcie wyjątek, o którym mowa w ust. 1c, wprowadza się jako regułę dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć – w ten sposób, że rezygnuje się z wypisów z rejestru gruntów lub innego dokumentu wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadku kiedy zastosowanie ma art. 49 Kpa. Równocześnie projekt zakłada stosowanie regulacji Kpa w sytuacji, w której to liczba stron przekroczy 10 – a nie jak dotychczas 20.

Proponowane zmiany będą powodowały daleko idące negatywne skutki finansowe dla samorządów powiatowych. Bez wskazania źródła wyrównania ubytków finansowych wynikających z tej propozycji nie może być mowy o przyjęciu przepisu w proponowanym brzmieniu. Ponadto wątpliwości budzi ograniczenie liczby stron do 10. Projektodawcy wskazują w OSR-ze, że owe skutki finansowe są trudne do oszacowania. Nie zmienia to jakkolwiek powagi sytuacji – póki co nie planuje się wyrównania samorządom powiatowym utraconych dochodów.

Po drugie, w wyniku uchylenia art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz ust. 6 kompetencje do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć planowanych na terenach zamkniętych przechodzą z RDOŚ na pozostałe organy wskazane w art. 75 ust. 1 ustawy środowiskowej. Proponowane zmiany – co zauważają sami projektodawcy – spowodują wzrost obciążenia wójtów/burmistrzów/prezydentów miast oraz starostów. Jeżeli projektodawcy uważają tę zmianę za niezbędną, to powinni przedstawić dane wskazujące na jej zasadność oraz źródło finansowania nowych obowiązków.

Zmieniane przepisy Prawa budowlanego

Jednym z założeń przyświecających nowelizacji jest zapobieganie realizacji obiektów budowlanych czy też zmianie sposobu użytkowania obiektów z pominięciem wymogu uzyskania dla takich obiektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym celu projekt rozszerza katalog działań stanowiących zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego. Zgodnie z propozycją będzie nią również podjęcie w obiekcie budowlanym działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływania na środowisko. W konsekwencji dokonana ma zostać zmiana w zakresie dokumentów dołączanych przez inwestora do zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego. Ponadto na organy architektoniczno-budowlane nałożony ma zostać obowiązek wniesienia sprzeciwu, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie jest poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Tym samym projekt nakłada nowe obowiązki na organy administracji architektoniczno-budowlanej. Nie zakłada jednak przeznaczenia nowych środków na ich realizację.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Pt., 12 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel