Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasada współdziałania organów administracji publicznej

Zasada współdziałania organów administracji publicznej fotolia.pl

Zasada współdziałania organów administracji publicznej została uregulowana w art. 7b kodeksu postępowania administracyjnego. Została ona wprowadzona nowelizacją i obowiązuje od 1 czerwca 2017 roku.

Artykuł 7b stanowi, iż: w toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy.

Komentowany przepis wprowadza do kpa współdziałanie organów administracji publicznej w toku postępowania jako zasadę ogólną postępowania administracyjnego. Zasada powyższa wyraża nakaz współdziałania, co należy rozumieć jako obowiązek organu administracji publicznej. Zasada współdziałania stanowi konkretyzację i realizację konstytucyjnej zasady współdziałania władz publicznej. Obowiązek współdziałania aktualizuje się w toku postępowania- od wszczęcia postępowania do jego zakończenia, na każdym etapie postępowania i we wszystkich jego rodzajach.

Organy administracji publicznej powinny więc kierując się interesem społecznym oraz słusznym interesem obywateli możliwie jak najszybciej sprawę wyjaśnić. Współdziałanie organów administracji publicznej powinno doprowadzić do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz prawnego każdej sprawy.

Ciężar wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy ciąży na organie, który prowadzi postępowanie. Tym samym organ prowadzący postępowanie zobowiązany jest podejmować inicjatywę współdziałania, zwracając się do innych organów administracji publicznej o udostępnienie posiadanych przez nie informacji i danych, które przyczynią się do wyjaśnienia sprawy.

Udostępnianie danych, przekazywanie informacji i wyjaśnień oraz podejmowanie innych czynności w ramach współdziałania jest obowiązkiem organów administracji publicznej, chyba że stoją temu na przeszkodzie wyraźne przepisy prawa. 

Komentowany przepis nie określa prawnych form współdziałania organów administracji publicznej w toku postępowania administracyjnego, lecz wskazuje cechy środków, za pomocą których realizowane są cele współdziałania. Środki te mają mieć charakter adekwatny  do okoliczności złożoności i rodzaju sprawy.

Pt., 5 Kw. 2019 0 Komentarzy
Patrycja Grebla-Tarasek
Redaktor Patrycja Grebla-Tarasek