Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zawiadamianie o decyzji środowiskowej

Zawiadamianie o decyzji środowiskowej fotolia.pl

Jeśli ustawodawca zobowiązał organ do zastosowania określonego działania informacyjnego, którego konsekwencją jest umożliwienie stronie czynnego udziału w postępowaniu, to należy od organu wymagać zastosowania metod skutecznych w danym przypadku – taka jest główna konkluzja orzeczenia WSA w Białymstoku, dotyczącego sposobu zawiadamiania o decyzji środowiskowej.

Sprawa, w której orzekał Sąd, wyglądała następująco: Wójt Gminy decyzją ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy drogi krajowej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze trzech gmin. Z uwagi na liczbę stron postępowania przekraczającą 20 osób, organ wydający decyzję:

  • zawiadomił o wydaniu decyzji przez obwieszczenie w trybie art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie było zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.
  • zwrócił się do pozostałych urzędów z prośbą o zamieszczenie obwieszczenia na stronach internetowych tych urzędów oraz wywieszenie obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na okres 14 dni, a następnie przesłanie oświadczenia o fakcie wywieszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń.

Decyzję skarżyła Strona, której odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji. SKO odmówiło jej racji, natomiast WSA przychylił się do skargi. Jak wskazał Sąd, wątpliwości budzi ustalenie faktu skutecznego zawiadomienia skarżącego o wydaniu decyzji środowiskowej. Fakt ten jest kluczowy dla wskazania początkowej daty biegu terminu na wniesienie odwołania, a w konsekwencji ustalenia spóźnienia w dokonaniu czynności procesowej i możliwości orzekania w przedmiocie przywrócenia terminu na dokonanie spóźnionej czynności.

Jak wskazał Sąd, z akt sprawy wynika, że o wydaniu decyzji środowiskowej zawiadomiono wyłącznie przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń urzędu obsługującego wydającego decyzję, na stronie internetowej tego, jak też na tablicach ogłoszeń pozostałych urzędów. Nie wykorzystano stron internetowych tych urzędów oraz nie wykorzystano innych form publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętych. 

Według WSA nie ulega wątpliwości fakt, że zawiadomienie o wydaniu decyzji w trybie art. 49 K.p.a. ma charakter specyficzny. Służy co prawda uproszczeniu procedury i obniżeniu kosztów postępowania, jednak – jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny – z uwagi na ograniczenie uprawnień stron w odniesieniu do prawa zapoznania się z treścią podejmowanych czynności, „sposób wywiązania się przez organ z konkretnych obowiązków na nim spoczywających w zakresie upublicznienia decyzji i innych czynności powinien podlegać rygorystycznemu sprawdzeniu”. Rzutuje to w opinii Sadu na sposób interpretacji przepisu art. 49 K.p.a.: wykładnia użytego w nim pojęcia „dana miejscowość” („forma publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjęta w danej miejscowości”) powinna więc uwzględniać miejscowość, w której inwestycja będzie realizowana (a nie tylko miejscowość jako siedzibę organu wydającego akt administracyjny), zaś interpretacja pojęcia „zwyczajowo przyjęta” w odniesieniu do formy publicznego ogłoszenia powinna uwzględniać zastosowanie takiego sposobu przekazania stronom informacji o wydaniu decyzji, który będzie skuteczny i zabezpieczy stronom możliwość brania udziału w tym konkretnym postępowaniu i przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań. Sąd przy tym zaznaczył, że nie chodzi o to, aby realizowanie zawiadomienia w trybie art. 49 K.p.a. w każdym przypadku oznaczało wykorzystanie wszystkich wymienionych w tym przepisie form zawiadomienia – chodzi zaś o to, by zapewnić niezbędne minimum umożliwiające uzyskanie informacji o decyzji tym osobom, które są bezpośrednio inwestycją zainteresowane. 

Zdaniem Sądu, w rozpoznawanym przypadku takim skutecznym sposobem zawiadomienia skarżącego w trybie art. 49 K.p.a. nie było wywieszenie informacji o decyzji środowiskowej wyłącznie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego organ wydający decyzję. Wojewódzki Sąd stwierdził, że wobec powszechności komunikowania się obywateli z organami oraz załatwiania spraw środkami komunikacji elektronicznej, co wiąże się z brakiem konieczności osobistych wizyt w urzędach, niepełne wykorzystanie zawiadomienia poprzez stronę internetową stanowi o istotnym ograniczeniu zrealizowania celu przepisu art. 49 K.p.a.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2019 r., II SA/Bk 792/18

Źródło: CBOSA

Czw., 28 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel