Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O kierunku postępowania decyduje treść żądania strony

O kierunku postępowania decyduje treść żądania strony fotolia.pl

Wniosek uprawnionego podmiotu wszczyna postępowanie administracyjne, organ jest treścią wniosku związany. Nawet w przypadku zaistniałych wątpliwości co do treści żądania wnioskodawcy organ administracji nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany kwalifikacji prawnej jego żądania, w takiej bowiem sytuacji winien zwrócić się do strony o skonkretyzowanie żądania zawartego we wniosku. To treść żądania determinuje kierunek postępowania administracyjnego. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. Z 24 października 2018 r. sygn. II SA/Go 501/18.

W stanie faktycznym strona zwróciła się o  przyznanie zasiłku w związku ze szkodami w mieniu jakie poniosła po przejściu huraganu "Ksawery". Sąd wskazał, że wobec treści żądania organ winien był przeprowadzić postępowanie i rozpoznać sprawę pod kontem możliwości przyznania skarżącej zasiłku z rezerwy celowej budżetu Państwa na pokrycie skutków klęski żywiołowej. Dopiero w tym postępowaniu mogło dojść do ustalenia istotnych dla sprawy okoliczności dotyczących spełnienia przez stronę warunków do przyznania danego świadczenia. Sąd przyznał rację organowi, że zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zasady udzielania pomocy finansowej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa nie stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego, zwrócił jednak uwagę, że zasadnicze znaczenie miała treść żądania strony zawarta we wniosku wszczynającym postępowanie administracyjne, czyli kwestia rodzaju pomocy o jaką zwróciła się strona do organu administracyjnego.

Z akt sprawy wynikało, że organ uznając iż strona nie spełnia warunków do przyznania pomocy z rezerwy celowej, na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej, przyznał jej pomoc na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, powstałych na skutek huraganu "Ksawery", bez merytorycznego rozstrzygnięcia żądania o przyznanie świadczenia z rezerwy celowej na pokrycie strat w mieniu. Przyjęty w analizowanej sprawie tryb postępowania sąd ocenił jako naruszający procedurę administracyjną.

Źródło: CBOSA

Pt., 7 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel