Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kłopotliwy przepis o oświadczeniach majątkowych członków zarządu powiatu

Kłopotliwy przepis o oświadczeniach majątkowych członków zarządu powiatu fotolia.pl

Samorządowcy zwracają uwagę na niespójność przepisów dotyczących składania oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu w związku z zakończeniem kadencji.

Zgodnie z art. 25c ust. 5 zd. 3 ustawy o samorządzie powiatowym kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobę wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

W przypadku członków zarządu powiatu członkostwo w zarządzie nie zawsze jednak ustaje w wyniku odwołania. W przypadku tzw. etatowych członków zarządu nie można również brać pod uwagę daty rozwiązania umowy o pracę, bowiem zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b osoby te zatrudnione są na podstawie wyboru. Wybór jest odrębnym od umowy o pracę aktem kreującym stosunek pracy, co wprost wynika z art. 2 Kodeksu pracy. Stosunek pracy na podstawie wyboru jest ściśle powiązany ze sprawowanym mandatem i rozwiązuje się z wygaśnięciem tego mandatu (art. 73 §2 Kodeku pracy).

Wracając do meritum. Pytanie czy członek zarządu, który zaprzestał/zaprzestanie pełnienia swojej funkcji, nie w wyniku odwołania ale z innych przyczyn, ma w ogóle obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe. W literaturze można spotkać opinie, że w takim przypadku obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego nie powstaje. Przykładowo S. Płażek wskazuje, że cyt. „Symptomatyczne, że co do urzędników samorządowych wymienionych w ust. 1 brak wyraźnego zapisu co do oświadczenia majątkowego w razie ustania funkcji nie na skutek odwołania z niej, a np. na skutek samodzielnej z niej rezygnacji. Należy zatem przyjąć, że w takich sytuacjach wymaganie złożenia oświadczenia majątkowego nie istnieje.” (S. Płażek,  Art. 25(c). W: Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz [online]. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2018-09-14 11:45 [dostęp: 2018-10-16 08:17]. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentary/587524595/322035).

Rzeczywiście wykładnia językowa może prowadzić do takich wniosków, niemniej jednak z uwagi na charakter przepisów o składaniu oświadczeń majątkowych (są to tzw. przepisy antykorupcyjne), nie wydaje się aby celem ustawodawcy istotnie było zróżnicowanie sytuacji członków zarządu powiatu w zależności od tego w jakich okolicznościach doszło do zaprzestania pełnienia funkcji. Reasumując w mojej ocenie obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dotyczy wszystkich członków zarządu powiatu, niezależnie od tego w jakich okolicznościach to nastąpiło.  Przyjmując takie założenie kolejnym problemem jest ustalenie terminu w jakim oświadczenie majątkowe winno być złożone.

Przypadek 1: Członek zarządu startuje w wyborach samorządowych do innej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Utrata członkostwa w zarządzie powiatu następuje w dniu wyboru lub zatrudnienia.

Z przywołanego przepisu wynika zatem, że utrata członkostwa w zarządzie następuje z mocy prawa. W przypadku wyboru do organu innej jednostki samorządu terytorialnego utrata członkostwa w zarządzie powiatu następuje w dniu wyboru. Przy czym dzień wyboru to dzień w którym odbywa się głosowanie, a nie dzień ogłoszenia wyników wyborów, czy dzień objęcia mandatu czy stanowiska. W kontekście konieczności złożenia oświadczenia majątkowego przepis w takim brzmieniu rodzi praktyczne problemy. Po pierwsze w dniu wyboru wybierany nie ma jeszcze wiedzy czy został wybrany po drugie z uwagi na fakt, że wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy dopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w tym dniu będzie niemożliwe. W mojej ocenie, ponownie odwołując się do wykładni celowościowej, w takim przypadku termin złożenia oświadczenia powinien odpowiadać dacie podania do publicznej wiadomości, w formie obwieszenia, zbiorczych wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą. W tym bowiem dniu można przyjąć, że osoba wybrana powzięła informację o tym, że została wybrana a w konsekwencji, że ma obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego.  

Należy również pamiętać o art. 25c ust. 5a ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący rady powiatu, wojewoda lub starosta w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. Z powołanego przepisy wynika, że ustawodawca dopuszcza sytuacje, w których oświadczenie majątkowe składane jest po terminie.

Przypadek 2: Zgodnie z art. 28 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu. Ustawa nie wprowadza kadencji zarządu powiatu. Nie łączy zatem funkcjonowania zarządu jako organu wykonawczego powiatu z kadencją rady powiatu, jako organu stanowiącego (Cz. Martysz, Art. 28. W: Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, wyd. II [online]. ABC, 2018-09-14 11:08 [dostęp: 2018-10-16 09:07]. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentary/587284457/30702). Przyjmując, że członkowie ustępującego zarządu mają obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych, termin ich złożenia powinien przypadać w dniu wyboru nowego zarządu.

Wt., 16 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel