Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nieodpłatna pomoc prawna po nowemu (4)

Nieodpłatna pomoc prawna po nowemu (4) fotolia.pl

Począwszy od nowego roku zmienią się zasady dotyczące powierzania prowadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacjom pozarządowym. W tej części omówimy zasady jakie obowiązują przy wyborze organizacji świadczących usługi w 2019 r.

Istotne znaczenie ma przepis przejściowy zawarty w art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieopłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przywołanym przepisem o powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która:

 1. w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
  2. posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą spełniającą następujące warunki: ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
   • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
   • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
   • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
  4. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:
  1.  posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
  2. posiada umowę zawartą z osobą, spełniającą następujące warunki: posiada wykształcenie wyższe, ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego (o szkoleniach i kursach będę pisała szerzej w kolejnej części), korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
   • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
   • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
   • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
  4. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgodnie z art. 11 ustawy nowelizującej w 2019 r. organizacje pozarządowe, które w 2019 r. mają prowadzić punkty powinny zostać wyłonione w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.. W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.

Zgodnie z art. 10 ust. 2-4 ustawy nowelizującej w 2019 r. organizacja pozarządowa ma dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie warunków posiadania wymaganego doświadczenia, umowy zawarte z osobami które miałyby udzielać porad prawnych lub świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości oraz pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania dający gwarancję jego należytego wykonania.

Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

Organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, będzie zobowiązana dołączyć do oferty także zaświadczenie o posiadaniu przez osobę mającą świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie o ukończeniu z oceną pozytywną szkolenia z zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo zaświadczenia potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu dokształcającego.

Sob., 6 Prn. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel