Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Będą zmiany KPA?

Będą zmiany KPA? fotolia.pl

W Senacie będzie rozpatrywany projekt ustawy o zmianie ustaw Kodeks Postępowania Administracyjnego, który to jest odpowiedzią na złożoną petycję. Jak czytamy w uzasadnieniu w obecnym stanie prawnym, na podstawie art. 57 § 5 k.p.a. termin na dokonanie czynności uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe;

3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;

4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;

5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;

6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Projekt ustawy zmierza do realizacji postulatu wnoszącego petycję poprzez zmianę art. 57 § 5 pkt 2. Nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie równoznaczne z wniesieniem pisma do organu. Ponadto przepis rozciąga powyższą zasadę na pisma nadane w placówkach pocztowych Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wielu ustawach z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego ustawodawca zdecydował się równoważnie traktować uprawnienia i obowiązki materialno-prawne podmiotów mających obywatelstwo, siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium tych państw oraz państw członkowskich Unii Europejskiej (np. art. 1 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, art. 55 ust. 2 ustawy – Prawo lotnicze oraz art. 31 ustawy – Prawo farmaceutyczne).

Z tego powodu w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi już zrównano nadania pism z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Konsekwencją wprowadzenia powyższych zmian jest analogiczna zmiana art. 40 § 4 k.p.a. Ograniczony zostanie zakres zastosowania tego przepisu (nakazującego wskazanie pełnomocnika dla doręczeń) do sytuacji, w której strona ma miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Sob., 15 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk