Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST 2017 r.

Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST 2017 r. fotolia.pl

Na stronie Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych dostępne jest „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku”.

Dokument ten składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Efekt pracy izb w 2017 r. to m.in.: 

 • 172 227 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
 • budżetów ustalonych dla gmin i powiatów,
 • 25 882 wydane opinie w sprawach określonych w ustawach, w tym dotyczących programów postępowania naprawczego,
 • 1 285 przeprowadzonych kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 724 w ramach kontroli kompleksowych,
 • 117 279 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 611 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 178 dotyczących działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • raportów o stanie gospodarki finansowej dla gmin i powiatów,
 • 169 szkoleń, w których uczestniczyło 15 053 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym zadaniem izb w roku sprawozdawczym było stałe monitorowanie także w  działalności kontrolnej i analitycznej sytuacji finansowej samorządów pod kątem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. zachowania przez każdą jst indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny. Izby w ramach sprawowanego nadzoru oraz działalności opiniodawczej reagowały odpowiednio do stwierdzonych zagrożeń. Sprawozdanie prezentuje podsumowanie działań izb oraz sytuacji jednostek w powyższym zakresie. 

Ponadto, z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2017 r. izby przeprowadziły kontrolę koordynowaną w zakresie dotacji celowych na referenda, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r. oraz kontrolę koordynowaną dotyczącą zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego. Wyniki powyższych kontroli zostały przedstawione w Sprawozdaniu oraz w odrębnych opracowaniach.

Część pierwsza Sprawozdania zawiera również wnioski de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych oraz uwag i wniosków płynących z kontroli przeprowadzonej przez NIK.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2017 r. to:

 • 229 878 741 tys. zł – dochody ogółem, które w 3,5%  pozyskano z UE, tj. 8 070 790 tys. zł,
 • 230 166 344 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 33 484 015 tys. zł, z czego 20,5%, tj. 6 863 789 tys. zł ze środków pozyskanych z UE,
 • -287 603 tys. zł – wynik budżetów – deficyt,
 • 68 926 076 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 30,0%,
 • 46 977 096 tys. zł – należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 412 gmin, miasto stołeczne Warszawę, 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 151 związków międzygminnych, 6 związków powiatów, 6 związków powiatowo-gminnych oraz związek metropolitalny. Ogółem w 2017 r. funkcjonowało 2 972 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także udostępnione przez Ministerstwo Finansów dane w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2016 i 2017 (baza na dzień 28 marca br.) oraz przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano w nim 50 tabel; 9 w części pierwszej i 41 w części drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym, sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek. 
sprawozdaniem ukształtował się zespół redakcyjny, a realizacja tego zadania na stałe została wpisana do harmonogramu pracy wszystkich izb.

Pełny tekst sprawozdania dostępny jest TUTAJ.

Sob., 7 Lp. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska