Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (11)

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (11) fotolia.pl

Kontynuujemy temat z części 10 dotyczący dostępu radnych do informacji dotyczących jednostek powiatowych.

Prawo, o którym mowa w art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym obejmuje również prawo wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wgląd w działalność jednostek powiatowych.

Ustawodawca nie precyzuje jak w praktyce prawo to miałoby być realizowane. Piotr Uziębło w Komentarzu do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Grajewski Krzysztof, Stelina Jakub, Uziębło Piotr Jerzy, Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Opublikowano: Wydawnictwo Sejmowe 2014) wskazano, że prawo to ma z jednej strony służyć osobistemu zbadaniu, czy dostarczone im informacje lub materiały są kompletne i rzetelne, z drugiej zapewnieniu możliwości zbadania dokumentów je zawierających na miejscu, co może przyspieszyć pozyskanie stosownych informacji lub materiałów, odciążając tym samym pracowników podmiotów zobowiązanych. Dalej autor ten podkreśla, że  uprawnienie to można uznać przede wszystkim za uprawnienie o charakterze kontrolno-racjonalizującym, niemającym natomiast prowadzić do zakłócenia funkcjonowania podmiotów zobowiązanych. W odniesieniu do prawa wglądu w działalność autor ten przedstawił stanowisko, że prawo wglądu w działalność obejmuje możliwość uczestniczenia w posiedzeniach wewnętrznych, a także innego rodzaju spotkaniach, rozmowy z pracownikami czy też przypatrywanie się przez parlamentarzystów pracy danego podmiotu. W mojej ocenie jest to jednak zbyt daleko idąca interpretacja, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości uczestniczenia w spotkaniach roboczych. Pojęcie „wglądu w działalność” utożsamiałabym z prawem uzyskania szerszych danych o organizacji wewnętrznej, procedurach postępowania przyjętych w danej jednostce czy efektywności działania  - innymi słowy z prawem do poznania mechanizmów funkcjonowania danej jednostki.

Prawo do realizacji prawa o którym mowa w art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym ograniczają przepisy o tajemnicy prawnie chronionej. W praktyce, jeżeli radni nie spełnią określonych w tych przepisach warunków umożliwiających dostęp do danych, dane te nie będą mogły im zostać przekazane.

Prawa, o których mowa w art. 21 ust. 2a radni będą mogli realizować w odniesieniu starostwa powiatowego, a także spółek z udziałem powiatu, spółek handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych, powiatowych osób prawnych, powiatowej jednostki organizacyjnej oraz zakładów i przedsiębiorstw samorządowych. Katalog jest zatem bardzo szeroki i w odniesieniu do spółek obejmuje również te, w których powiat nie musi mieć nawet większościowego udziału.  W odniesieniu do ostatniej z kategorii wskazano na przedsiębiorstwa samorządowe, co mogłoby sugerować, że obejmuje ona również podmioty samorządowe w żaden sposób nie powiązane z powiatem, w radzie którego zasiada radny (np. przedsiębiorstwo należące do spółki gminnej). Jednak w mojej ocenie, odwołując się wykładni celowościowej, nie ma uzasadnienia do tak szerokiego rozumienia pojęcia „przedsiębiorstw samorządowych”.

Sob., 14 Kw. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel