Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (6)

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (6) fotolia.pl

Począwszy od przyszłej kadencji zarząd powiatu będzie zobowiązany do przedłożenia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Ustawa niezbyt precyzyjnie wskazuje co miałoby się znaleźć w raporcie oraz jaki ma być poziom szczegółowości tego dokumentu. W art. 30a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym wskazano jedynie, że raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu będzie jednak uprawniona do przyjęcia uchwały, w której określi szczegółowe wymogi dotyczące raportu (przyjęcie takich uchwały nie będzie obowiązkowe).

Raport ma być rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. Co istotne, w trakcie debaty radni będą uprawnieni do zabierania głosu bez ograniczeń czasowych. W skrajnych przypadkach może to spowodować, że sesja rady, podczas której będzie omawiany raport będą znacznie rozciągnięte w czasie. Żadne wynikające ze statutu powiatu, czy regulaminu pracy rady, zasady, które dają możliwość wprowadzenia ograniczeń czasowych w dyskusji w tym przypadku nie będą mogły mieć zastosowania. Jak była mowa wcześniej raport ma być rozpatrywany na sesji na której ma być rozpatrywana uchwała w sprawie absolutorium zatem, w przypadku gdy nie będzie możliwe rozpatrzenie raportu i podjęcia uchwały w sprawie absolutorium na jednym posiedzeniu (np. z powodu liczby głosów w dyskusji czy czasu trwania poszczególnych wystąpień), nie powinno dojść do zamknięcia sesji ale jej przerwania a następnie wznowienia na kolejnym posiedzeniu.

W debacie nad raportem będą mogli zabierać głos również mieszkańcy. Zgłoszenia będzie przyjmował przewodniczący rady. Zgodnie z art. 30 a ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, zgłoszenie do debaty wymaga zachowania formy pisemnej i musi być poparte podpisami:

  1. W powiecie do 100 000 mieszkańców - co najmniej 150 osób;
  2. W powiecie powyżej 100 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób.

Przepis nie jest sformułowany zbyt fortunnie. Z literalnego brzmienia można by wnioskować, że podpisy pod zgłoszeniem mogą złożyć dowolne osoby, nawet jeżeli nie są mieszkańcami, przywołany przepis określa bowiem tylko liczbę wymaganych podpisów, w zależności od liczby mieszkańców.

W mojej ocenie należy w tym przypadku jednak odwołać się do wykładni celowościowej. Jeżeli zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym to mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową, to nie ma uzasadnienia aby o tym, który z mieszkańców będzie zabierał głos w debacie decydowały osoby nie mające miejsca zamieszkania w powiecie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. W przypadku mieszkańców nie ma przeszkód aby wprowadzić ograniczenia dotyczące czasu wypowiedzi.

Niedz., 11 Mrz. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel