Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (4)

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (4) fotolia.pl

Począwszy od kolejnej kadencji obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad mają być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Tak stanowi art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym.

Do transmisji i utrwalania obrad rady powiatu będą mogły być wykorzystywane urządzenia służące do transmisji lub rejestracji czynności obwodowej komisji wyborczej, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. W tym celu rada powiatu może zawrzeć z Szefem Krajowego Biura Wyborczego porozumienie określające zasady korzystania z tych urządzeń (art. 15 ust. 1b ustawy o samorządzie powiatowym). W tym miejscu należy zauważyć, że stroną porozumienia zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu jest rada powiatu zatem powstają wątpliwości co do zasad reprezentacji – czy zastosowanie będzie miał art. 48 o składaniu oświadczeń woli w imieniu powiatu czy wystarczająca będzie reprezentacja przewodniczącego rady jako podmiotu, w kompetencjach którego leży organizacja pracy rady powiatu? Skłaniałabym się raczej do przyjęcia pierwszego rozwiązania. Zawarcie porozumienia będzie rodziło określone skutki o charakterze cywilnoprawnym (porozumienia będą zapewne przybierały formę umowy użyczenia bądź umowy pożyczki), tymczasem przewodniczący rady ani sama rada nie mają samodzielnych uprawnień do zaciągania zobowiązań o takim charakterze w imieniu powiatu. Sama rada również nie posiada zdolności do czynności prawnych.

W tym miejscu warto przypomnieć również uchwałę  Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 listopada 2012 r. I OPS 3/12, w której rozstrzygnięto o braku zdolności procesowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym  po stronie rady gminy. NSA w uzasadnieniu uchwały wskazał, że cyt. „Osobowość prawna jest jedna w całym obszarze prawa, trzeba zatem rozważać ją w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem regulacji cywilnoprawnych. W myśl art. 38 Kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.”.

Wprowadzenie obowiązku transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk może mieć wpływ na realizację obowiązku w zakresie protokołowania posiedzeń rady powiatu. Zgodnie z art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej organy kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (przyp. Autora - zatem również rada powiatu), sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

Niedz., 25 Lt. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel