Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (1)

Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (1) fotolia.pl

31 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa wprowadza zmiany m.in. w przepisach regulujących zasady funkcjonowania samorządu powiatowego.  

Z punktu widzenia powiatów istotny jest art. 15 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym przepisy m.in. ustawy o samorządzie powiatowym w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie. Innymi słowy, mimo iż zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym weszły w życie, nie mają zastosowania do obecnej kadencji samorządowej.

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie funkcjonowania klubów radnych. Po pierwsze ustawodawca zdecydował, że klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych. Dotychczas minimalną liczbę członków klubu radnych należał do materii statutowej. Ustawodawca nie zdecydował się na nowelizacją art. 19 ustawy o samorządzie powiatowym, co oznacza, że inne niż określenie minimalnej liczby członków klub radnych, zasady tworzenia klubów, nadal winny być określone w statucie. Dodatkowo ustawodawca doprecyzował, że do materii statutowej należy określenie zasad działania klubów radnych (zmiana art. 18 ustawy o samorządzie powiatowym).

W tym miejscu zwracam uwagę, że powyższa zmiana ustawy będzie rodziła konieczność zmiany statutów powiatów. W niektórych statutach przyjęto wyższą, niż 3 minimalną liczbę członków klubów radnych. W takim przypadku konieczności zmiany statutu nie trzeba szerzej wyjaśniać. Jednak również w tych powiatach, w statutach których wskazana jest zgodna z przyjętą ustawą minimalna liczba radnych którzy mogą utworzyć klub, zalecałabym zmianę statutu, z uwagi na fakt że w statucie nie powinno powielać się przepisów ustawowych.

Wprowadzenie bezpośrednio w ustawie przepisów o minimalnej liczbie radnych tworzących klub ma jeszcze jeden znaczący aspekt. Zgodnie z art. 16 każdy z klubów radnych winien mieć swego przedstawiciela w komisji rewizyjnej. W tych powiatach, w których dotychczas liczba członków klubu znacząco wyższa niż wprowadzone obecnie do ustawy minimum, w kolejnej kadencji może dojść do zwiększenia się liczby członków komisji rewizyjnej.

Pobocznie w tym miejscu wspomnę, że ostatnią nowelizacją prowadzono nową obligatoryjną komisję skarg, wniosków i petycji (szerzej na ten temat napiszę w kolejnej części). Również do tej komisji każdy klub radnych będzie musiał wskazać swojego przedstawiciela.

W art. 15 ust. 11 ustawy o samorządzie powiatowym w odniesieniu do klubów wprowadzono nową regulację. Na wniosek klubu przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady powiatu. Zatem ustawodawca wprost w ustawie przyznał klubom radnych, co prawda w ograniczonym zakresie, prawo inicjatywy uchwałodawczej. Nie ma oczywiście przeszkód aby w statucie powiatu prawo klubów radnych do składania projektów uchwał uregulować szerzej, tak jak ma to miejsce obecnie w wielu powiatach.

Niedz., 4 Lt. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel