Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Weto w sprawie taryf za wodę

Weto w sprawie taryf za wodę fotolia.pl

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która zawiera przepisy wprowadzające regulator taryf wody, czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Związek Miast Polskich, wyrażając jednocześnie stanowisko całego środowiska samorządowego, jak również znacznej liczby podmiotów komunalnych działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o odmowę jej i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

W przypadku niepodzielenia przez Prezydenta zarzutów strony samorządowej pod adresem ustawy, mając na względzie istotne wątpliwości natury konstytucyjnej, Prezes Zarządu ZMP prosi o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadza szereg niezwykle istotnych zmian dotyczących sposobu realizacji przez gminy zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2018 r. zostanie odebrana organom gminy jedna z kluczowych kompetencji związanych z realizacją przedmiotowego zadania i przekazana organom administracji rządowej - docelowo jedenastu dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Prezesowi tej instytucji.

Ustawa dotyczy ważnego zadania własnego gmin - zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Pozostawia ona pełną odpowiedzialność za realizację tego zadania gminom, ale odbiera prawo określania najważniejszego parametru realizacji tego zadania, jakim jest ustalenie taryf opłat za wodę. Przeniesienie tego działania do instytucji rządowej, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację tego zadania, pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Jak wskazuje profesor B. Banaszak: „Konstytucja definiuje zadania własne jako zadania publiczne służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. (…) Ustawodawca powinien określić, które zadania należą do jednostek określonego szczebla. Nie ma jednak możliwości ingerencji ustawodawcy w sferę ich realizacji polegającej na przekazaniu tych zadań innym podmiotom (np. administracji rządowej).”

Źródło: www.zmp.poznan.pl

Sob., 18 Lst. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska