Relacja z sierpniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z sierpniowego posiedzenia plenarnego KWRiST .

38 projektów z opinią pozytywną, jeden z negatywną, sześć skierowanych na zespoły robocze, jeden Komisja rozpatrzy w trybie obiegowym – to bilans sierpniowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 30 sierpnia w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obradom współprzewodniczyli – Sebastian Chwałek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Adam Struzik, wiceprezes Zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa mazowieckiego.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, starosta jędrzejowski oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP.

Wycena zadań zleconych

Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania było stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie dotacji na zadania zlecone, które zostało wydane po przeprowadzeniu kontroli Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie.

W raporcie NIK stwierdza m.in., że proces standaryzacji obliczania dotacji celowej na obsługę spraw obywatelskich przeprowadzono nierzetelnie” ponieważ „przy szacowaniu stawki roboczogodziny, uwzględnione zostały jedynie koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone. Zdaniem NIK, powyższy zestaw wydatków był niepełny, gdyż nie uwzględniał wydatków rzeczowych - bieżących i majątkowych, wydatków na odprawy i nagrody jubileuszowe, kosztów administracyjnych związanych z obsługą zadania.

NIK podkreśla, że rolą dotacji celowej jest pokrycie wszystkich wydatków, których poniesienie jest uzasadnione koniecznością realizacji zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też przyjęta metodologia powinna stanowić wynik rzetelnych analiz i pozwalać – zgodnie z wolą ustawodawcy - na pokrycie przez realizujących zadania zlecone wszystkich niezbędnych kosztów. NIK zaleca ponowne zweryfikowanie i uzupełnienie metodologii opracowanej przez Ministerstwo Finansów, w taki sposób, aby mogła ona stać się narzędziem dla realizacji ustawowo uregulowanych zasad wydatkowania środków publicznych.

Dlatego ZMP chce rzetelnego policzenia wszystkich kosztów zadań zleconych, a także o umożliwienia wykazywania ich dofinansowania ze środków własnych JST w sprawozdawczości budżetowej

Wiceminister rozwoju i finansów, Teresa Czerwińska obiecała zająć się kompleksowo tą kwestią. Ale, jak poinormowała, najpierw chce dokonać analizy, a potem szczegółowej standaryzacji zadań zleconych i ich kompleksowej wyceny. Jej zdaniem wykazywanie w sprawozdaniach środków dokładanych przez samorządy do zadań zleconych powinno być efektem tych prac, a nie odwrotnie. W ocenie minister Teresy Czerwińskiej konieczna będzie współpraca resortu finansów z innymi ministerstwami, ponieważ nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań i szczegółowe informacje mają dysponenci poszczególnych części budżetowych.

Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej, dyrektor biura ZMP zwracał uwagę na to, że samorządy dopłacają do zadań zleconych od wielu lat i nie chcą czekać aż zostanie przeprowadzona standaryzacja zadań zleconych, bo z doświadczenia wynika, że ten proces jest długi. Efekt tego jest taki, że chociaż samorządy wciąż dopłacają do zadań rządowych, to informacja o tym nie występuje publicznie.

Adam Struzik przypomniał, że samorządowcy zwracali się o standaryzację zadań zleconych już do poprzedniego rządu. Jednak problem ten nie został rozwiązany. W jego ocenie dopłacanie do zadań zleconych jest powodem procesów sądowych między stroną samorządową a rządową, im szybciej zatem te sprawy zostaną uregulowane, tym lepiej. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że niektóre regionalne izby obrachunkowe kwestionują wydatki JST na dofinansowanie zadań zleconych. Komisja Wspólna podjęła decyzję, że pierwsze prace dotyczące problemu odbędą się na zespole ds. finansów. KWRiST.

Gratyfikacje za wieloletnie pożycie

Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej zgłosił postulat nowelizacji przepisów, które umożliwiłyby fakultatywne przyznawanie nagród pieniężnych wieloletnim małżonkom przez samorządy. Jak podawał, często samorządy wręczając medale takim osobom, starają się dać im jeszcze dać drobne gratyfikacje finansowe. Jednak takie decyzje znajdują przykry finał w sądzie, gdyż wszystkie sądy orzekają, że ani organ stanowiący ani wykonawczy gminy nie ma do tego upoważnienia.

Minister Sebastian Chwałek obiecał zająć się propozycją, którą określił jako bardzo ciekawą.

Przegląd prawa antykryzysowego

Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego reprezentujący Unię Miasteczek Polskich zaapelował w imieniu wszystkich samorządów o dokonanie przeglądu prawa związanego z zarządzaniem kryzysowym.

- Jest to temat na czasie. Przechodzimy różne stany klęsk. Nawałnice, deszcze, tudzież inne zjawiska stwarzają dużo problemów. Widzimy i mamy, zarówno strona rządowa, jak i samorządowa, doświadczenia, co należy zrobić, żeby ten proces zarządzania kryzysowego, udoskonalić, poprawić – mówił.

Sebastian Chwałek poinformował, że 29 sierpnia br. minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak skierował do premier Beaty Szydło projekt powołania międzyresortowego zespołu, który przygotuje rekomendacje dotyczące działania systemu zarządzania kryzysowego. - Faktycznie zauważyliśmy pewne wątpliwe albo zbyt słabe strony w niektórych miejscach, na różnym etapie, będzie to przeanalizowane – tłumaczył minister. Podziękował także za zainteresowanie strony samorządowej i chęć współpracy. – Myślę, że będzie to oczywiście możliwe – ocenił. - Ostatnie wydarzenia pokazały, że mimo posiadanych procedur i systemów ostrzegawczych, zawsze gdzieś znajduje się jakieś wąskie gardło, w niektórych miejscach znowu zawiódł człowiek prawdopodobnie i efekty takie, czy inne mogliśmy obserwować – dodał.

Jak powiedział minister Sebastian Chwałek, Mariusz Błaszczak dokonał modyfikacji instrukcji do wypłacania odszkodowań, poszerzając możliwość wypłaty odszkodowań na tych terenach o kolejne budynki gospodarcze w gospodarstwie domowym. - Do tej pory było można otrzymać odszkodowanie tylko za jeden budynek gospodarczy. W tej chwili będą to wszystkie budynki do kwoty 100 tys. zł łącznie - zaznaczył.

Zwrócił się również z prośbą do samorządów o przyspieszenie składania wniosków do wojewody o wsparcie finansowe. Zapewniał, że wojewodowie dysponują już tymi środkami na kontach i czekamy na to, aby przekazać je obywatelom.

Adam Struzik wskazał, że na terenie regionów dotkniętych nawałnicami znajduje się wiele lasów prywatnych, niektóre z nich uległy przeszło 80-proc. stratom. Dlatego marszałek zapytał, czy rząd przewiduje wsparcie dla takich osób. - To są nasi rolnicy, którzy mają lasy, więc prosilibyśmy, jeżeli trwają prace, o uwzględnienie tego. Często los tych rodzin będzie zależał od tego, czy oni zdołają odbudować te gospodarstwa czy nie” – tłumaczył Adam Struzik.

W odpowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski zaznaczył, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zauważyło ten problem i przeznaczyło 35 mln zł na posprzątanie wyłomów i wywrotów znajdujących się na prywatnych terenach.

- W tej chwili nadleśniczowie kontaktują się z odpowiednimi starostami i na terenie danego nadleśnictwa jest ustalana średnia kwota, za którą można posprzątać taki teren. Będzie ona odbiciem stawek panujących w lasach państwowych. Taki rolnik nawiązuje kontakt i podpisuje umowę ze specjalistyczną firmą na posprzątanie swojego zdewastowanego lasu, następnie zgłasza to do nadleśnictwa i upoważniony przedstawiciel nadleśnictwa przyjeżdża w teren, potwierdza posprzątanie określonej powierzchni i zostaje mu wypłacona ustalona kwota – wyjaśnił. Z jego informacji wynika, że istnieje możliwość częściowego sprzątania i rozliczania terenów. Ponadto firmy sprzątające zostały uczulone na to, aby tak zawierać umowy z rolnikami, by termin płatności został odroczony w czasie.

Adam Struzik nadmienił również, że szereg samorządów przekazuje także dotacje na remonty budynków użyteczności publicznej.

W sprawie gminy Ostrowice

Podczas posiedzenia strona samorządowa przedstawiła swoje stanowisko w sprawie działań naprawczych gminy Ostrowice. Strona samorządowa zauważa, że użycie terminu likwidacja w stosunku do gminy – podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, zdefiniowanej jako jej mieszkańcy oraz terytorium – jest niefortunne. - W świetle art. 4 usg „Rada Ministrów tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice”. Zgodnie z przepisami ustawy decyzje rządu w tych sprawach podlegają konsultacjom z zainteresowanymi, przede wszystkim z mieszkańcami jednostek podziału terytorialnego, których dotyczą zmiany. Włączeniu Ostrowic stanowczo sprzeciwiają się organy gminy Drawsko Pomorskie, która musiałaby przejąć również długi i problemy znoszonej gminy. Mieszkańcy obu gmin na razie w ogóle nie byli konsultowani – wynika ze stanowiska.

- Gmina jest oczywiście odpowiedzialna za to, że nadmiernie się zadłużyła, ale uważamy, że w takim samym stopniu odpowiedzialna jest regionalna izba obrachunkowa, ponieważ zadłużenie gminy nie powstało bez wiedzy RIO – wyjaśniał Andrzej Porawski. W związku z tym samorządowcy proponują, aby rząd przed podjęciem decyzji, rozważył oddłużenie Ostrowic. Jak podał Sebastian Chwałek, planowane są rozmowy z przedstawicielami Drawska Pomorskiego i wojewodą. – Wspólnie zastanowimy się, co dalej, bo nie ma chętnych na pokrycie tego długu, który został zaciągnięty przez samorządowca – zapowiedział.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Negatywną opinię strony samorządowej zyskał projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Samorządowcy uważają, że projekt centralizuje wydawanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Jarosław Stawiarski, wiceminister sportu i turystyki tłumaczył jednak, że na poziomie centralnym, urzędnicy pracujący w jego resorcie lepiej podzielą środki z funduszu niż przedstawiciele samorządów.

Kolejne posiedzenie plenarne KWRiST zaplanowano na 27 września br.

Lista projektów uzgodnionych:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 6. Projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.
 7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
 8. Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów .
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców.
 11. Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie centralnej ewidencji kierowców.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 18. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.
 20. Projekt Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą”.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 27. Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.
 29. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
 32. Projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców.
 33. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy pakietu „Konstytucji Biznesu”.
 34. Projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
 35. Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 36. Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową świadczenia pieniężnego oraz trybu postepowania w tych sprawach.
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

Zespoły robocze skierowane zostały:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczania poziomu masy tych odpadów.
 4. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 5. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
 6. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Opinia negatywna:

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Komisja w trybie obiegowym rozpatrzy Projekt „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020” wraz z projektem uchwały RM.

Niedz., 3 Wrz. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska