Anonim a informacja publiczna

Anonim a informacja publiczna fotolia.pl

Jak wynika z treści orzeczenia wydanego dnia 16 stycznia 2016 roku przez WSA w Łodzi, sygn. akt: II SAB/Łd 205/15 (orzeczenie prawomocne), oczywiste jest, że przepisy ustawy (o dostępie do informacji publicznej – przyp. aut.)wprowadzają minimum formalizmu w zakresie procedury wnioskowej, o tyle złożony wniosek musi zawierać co najmniej te elementy, które umożliwią udzielenie żądanej informacji.

Przedmiotowa teza została sformułowana wskutek rozważenia następujących okoliczności faktycznych i prawnych.

Skarżący wniósł skargę do WSA na bezczynność Spółki wykonującej zadania publiczne w udostępnianiu informacji publicznej. Jak bezspornie ustalono w trakcie postępowania, Skarżący złożył wniosek drogą elektroniczną – wysłał pytania na adres mailowy Spółki. Wiadomość nie zawierała wskazania imienia i nazwiska jej autora, a jedynie żądanie doręczenia odpowiedzi "w postaci odpowiedzi e –mail". Skarżący, załączając do skargi kopię opisanego wyżej e-maila wskazał na jego autorstwo, podnosząc, iż organ do dnia wniesienia skargi nie udzielił oczekiwanej odpowiedzi.

W odpowiedzi na skargę,  Spółka wyjaśniła, że wniosek złożony pocztą elektroniczną nie był podpisany ani nie wskazywał danych wnioskodawcy. Z uwagi na okres wakacyjny oraz fakt, że e-mail zawierał elementy reklamy usług hostingowych e-mail ten nie został doręczony jako korespondencja do Prezesa Spółki i nie doszło do udzielenia informacji. Dopiero skarga zawiera dane wnioskodawcy jak imię i nazwisko oraz adres wobec czego spółka udostępniła już wnioskodawcy informacje w żądanym zakresie.

Rozstrzygnięcie Sądu

WSA rozstrzygnął, że złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi zawierać co najmniej te elementy, które umożliwią udzielenie żądanej informacji,i względnie – wydanie i doręczenie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy udostępnienia żądanej informacji (o której to decyzji wspomina zresztą sam skarżący w treści skargi).

Oczywiste jest zatem, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może być anonimowy. Niezależnie więc od formy jego wniesienia winien zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres i treść żądania. W przypadku przesłania zapytania pocztą elektroniczną nie jest konieczne użycie podpisu elektronicznego, jednakże nie zwalnia to wnioskodawcy ze wskazania imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych) oraz adresu, w tym także poczty elektronicznej, na który winna być przesłana informacja.

W rozpoznawanej sprawie wniosek, opatrzony tematem "prośba o odpowiedź", zawierający w swej treści żądanie udostępnienia informacji publicznej nie zawierał wskazania imienia i nazwiska wnioskodawcy. Danych tych nie identyfikował również adres poczty elektronicznej, z której został przesłany (B@.com). Zatem w istocie wniesione żądanie miało charakter anonimowy, co nie pozwalało na zakwalifikowanie go do kategorii wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w rozumieniu art. 10 ustawa.

Sob., 11 Czrw. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka