Konkurs dla urzędów pracy w Opolskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.2/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, dla Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się powiatowe urzędy pracy oraz  wojewódzkie urzędy pracy, w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i/lub  odpowiednio inne departamenty merytoryczne wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z zakresem kompetencji.

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwie aplikacje w ramach rundy konkursowej. Do rozdysponowania jest ponad 3 mln złotych na projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie w tym:

  • upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy,
  • szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio ze specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Niedz., 6 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Barbara Łączna