Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy fotolia.pl

Artykuł 36 § 1 k.p.a. stanowi o tym, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu (art. 36 § 2). Powyższe przepisy nakładają zatem na organy administracji publicznej obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, o jakim mowa w art. 35 k.p.a., bądź w przepisach szczególnych z podaniem przyczyny zwłoki oraz wskazanie nowego terminu jej załatwienia. Terminy te oznaczają okres, w którym dana sprawa powinna być rozstrzygnięta w formie decyzji.

Obowiązek załatwienia sprawy w ustawowo określonej formie istnieje od momentu wszczęcia postępowania w konkretnej sprawie administracyjnej, czyli w sprawie, w której wskazane zostały elementy ją indywidualizujące.

Bezczynność
Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wtedy, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych i czynności w sprawie lub prowadził postępowanie, ale mimo istnienia ustawowego obowiązku nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, albo nie podjął stosownej czynności. Dla zasadności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność z jakich powodów określony akt nie został podjęty lub czynność dokonana, a w szczególności, czy bezczynność została spowodowana zawinioną albo też niezawinioną opieszałością organu, czy też wiąże się z jego przeświadczeniem, że stosowny akt lub czynność w ogóle nie powinny zostać dokonane.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 marca 2019, sygn. akt: II SAB/Wr 55/18

Sob., 8 Czrw. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka