Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundusz Kolejowy i transport drogowy po ocenie Prezydenta RP

Fundusz Kolejowy i transport drogowy po ocenie Prezydenta RP fotolia.pl

25 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym odnośnie zasad przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego na zadania związane z realizacją inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej. Ustawa wprowadza modyfikację katalogu zadań Funduszu Kolejowego w ten sposób, aby mógł on gromadzić również środki finansowe na wydatki bieżące PKP PLK S.A. związane z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową.

Ponadto ustawa wprowadza w art. 1 w pkt 2 rozszerzenie treści Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego, opracowywanego przez ministra właściwego do spraw transportu w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o określenie przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących PKP PLK S.A. związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową.

Tak więc wprowadzone zmiany w ustawie o Funduszu Kolejowym powodują powstanie możliwości zwiększania przez ministra właściwego do spraw transportu środków będących w dyspozycji PKP PLK SA na finansowanie wydatków bieżących PKP PLK SA związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową.

Z kolei przyjęta przedmiotową ustawą zmiana ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ma przede wszystkim na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych, w konsekwencji których możliwe będzie zwiększenie absorpcji środków finansowych pochodzących z UE na finansowanie wydatków PKP PLK SA związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową. Rozwiązania te mają wpłynąć na zdolność kredytową tego zarządcy.

Wprowadzone zmiany w ustawie o transporcie kolejowym uprawniają bowiem zarządcę infrastruktury kolejowej (PKP PLK S.A.) do zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego dotyczącego infrastruktury kolejowej.

Na zobowiązania PLK S.A. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, będą udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyłączeniem jednak jej art. 2a ust. 2.

Jest to o tyle istotne gdyż na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, poręczeń lub gwarancji nie udziela się, jeżeli z analiz ryzyka wynika, że podmiot, którego zobowiązania mają być objęte poręczeniem lub gwarancją, nie będzie w stanie wykonać tych zobowiązań.

Gwarancje i poręczenia udzielone PKP PLK S.A. przez Skarb Państwa zostaną zwolnione z opłat prowizyjnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl

Pt., 2 Wrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka