Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tworzenie i rozwój e-usług publicznych

Tworzenie i rozwój e-usług publicznych fotolia.pl

Od 16 października do 4 grudnia br. będzie można składać wnioski o dofinasowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przedmiotem konkursu będą realizowane na terenie ZIT WrOF, typy projektu określone dla Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF, tj.:

2.1.A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C):

 1. a) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury;
 2. b) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, np. GIS;
 3. c) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego;
 4. d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

W naborze nie będą finansowane e-usługi w zakresie e-zdrowia. Kategoriami interwencji dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 101.

2.1.B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C):

 1. a) urzędów administracji samorządowej:
  • dot. tworzenia, rozwijania i integracji baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między tymi podmiotami (A2A),
  • wspomagające procesy decyzyjne (obejmujące procesy wewnątrz urzędów i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji – tzw. back office),
  • upowszechniające i ułatwiające komunikację elektroniczną instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi administracji.

Realizując typ projektu 2.1B a) wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia  Kwestionariusza do Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (załącznik nr 3 do Regulaminu). Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 101.

2.1.C Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych:

 1. a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i lokalnego służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.
 2. b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.
 3. c) Projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government), w tym także takie, które wykorzystują informacje sektora publicznego i/lub inne, istniejące e-usługi.

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 079, 101.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
 • organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD);
 • uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym;       
 • porozumienia ww. podmiotów.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RP Województwa Dolnośląskiego

Pt., 25 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba