Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O ocenie biegłych w zakresie potencjału finansowego wnioskodawcy

O ocenie biegłych w zakresie potencjału finansowego wnioskodawcy fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w jednym z niedawnych orzeczeń wytknął błędy popełnione przez biegłych w zakresie oceny zdolności finansowej wnioskodawcy. Dlaczego? 

W omawianej sprawie w ramach konkursu weryfikowane było posiadanie przez wnioskodawcę potencjału finansowego zapewniającego wykonalność projektu. Weryfikacja miała zostać dokonana na podstawie załączonych dokumentów finansowych (m.in. sprawozdań finansowych, dokumentów potwierdzających posiadanie środków na realizację projektu), dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie w tym prognoz finansowych. W ocenie potencjału finansowego Wnioskodawcy brana była pod uwagę kondycja finansowa Wnioskodawcy, a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu nie stanowiło – zdaniem Sądu – wyłącznej przesłanki do pozytywnej oceny potencjału finansowego. Warto dodać, że kryterium „Potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny Wnioskodawcy” weryfikowane było w powyższym zakresie zgodnie z wymogami art. 125 ust. 3 tzw. rozporządzenia ogólnego.

Zdaniem WSA w ocenie tego kryterium biegli całkowicie pominęli możliwość finansowania projektu przyznanym Skarżącemu limitem kredytowym, potwierdzonym dokumentem bankowym –  mimo że ten brak w merytorycznej ocenie biegłych został wyraźnie wskazany przez IZ RPO, która uznając podniesiony w proteście zarzut Skarżącego stwierdziła, że oceniający nie zapoznali się w sposób należyty z dokumentacją projektową i nie uwzględnili wszystkich istotnych z punktu widzenia oceny kryterium informacji z dokumentacji aplikacyjnej. Jak wskazał WSA, ponowna ocena merytoryczna biegłych pomijająca całkowicie taką możliwość finansowania projektu była tym samym wadliwa, niepełna, nierzetelna i przedwczesna. Ponadto Sąd dodał, że biegli wskazując brak możliwości korzystania przez Skarżącego z płatności pośrednich, nie wyjaśnili w sposób przekonujący i wyczerpujący, dlaczego nie dopuszczają takiej możliwości przewidzianej umową.

Wojewódzki Sąd przypomniał o tym, że oceny biegłych powinny być rzetelne, spójne i przekonujące, a w przedmiotowej sprawie tych walorów nie posiadały. Ocena powinna obejmować wszystkie dokumenty – nie tylko wybrane, a wszelkie hipotezy co do realizacji projektu powinny być szczególnie wyjaśnione i uzasadnione – orzekł WSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 czerwca 2020 r., III SA/Gl 242/20

Źródło: CBOSA

Pt., 3 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel