Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Łódzkie. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Łódzkie. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej fotolia.pl

W terminie od 6 kwietnia do 6 maja br. podmioty posiadające siedzibę lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM będą mogły składać wnioski o dofinasowanie projektów w ramach poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT”.

Projekty przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu mają obejmować bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej;
 • finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS  i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wsparcie szkoleniowe (indywidualne i grupowe):
  1. szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  2. pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 2, uczestnikami projektu są osoby zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski.

Wnioskodawcą w ramach niniejszego konkursu mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Zgodnie z kryterium merytorycznym punktowanym nr 3 oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT weryfikowane będzie czy wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM. Zgodnie z kryterium merytorycznym punktowanym nr 4 weryfikowane będzie czy projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem posiadającym siedzibę/oddział/filię/delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%, natomiast minimalny poziom wkładu własnego wynosi 3%. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 3 106 779 PLN. Wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami  SzOOP RPO WŁ 2014-2020 wynosi 500 000 PLN.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Łódzkiego

Czw., 19 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba