Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Elementy umowy o PPP - eksploatacja wytworzonej infrastruktury oraz pozostałe postanowienia umowne

Elementy umowy o PPP - eksploatacja wytworzonej infrastruktury oraz pozostałe postanowienia umowne fotolia.pl

Utrzymanie techniczne, zarządzanie, monitorowanie etapu eksploatacji, sposób roliczania dotacji z UE, itd. - o tym wszystkim w kontekście realizowania projektu w formule PPP w dalszej części artykułu.

Utrzymanie techniczne

Dla przykładu: utrzymanie techniczne ma na celu zapewnienie faktycznej i nieprzerwanej dostępności wytworzonej infrastruktury (np. obiektu użyteczności publicznej), zgodnie z jej przeznaczeniem. Świadczenie usług utrzymania technicznego obejmuje zwykle dokonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych podejmowanych w zakresie określonym umową o PPP, obejmujących konserwację, remonty i naprawy oraz gwarantujących podmiotowi publicznemu zachowanie obiektu w stanie sprawności technicznej umożliwiającej prawidłowe korzystanie z obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzględnieniem śladów normalnego zużycia wynikających z prawidłowej eksploatacji obiektu.

Zarządzanie

W projektach z sektora efektywności energetycznej zarządzanie w trakcie etapu eksploatacji sprowadza się do podejmowania określonych czynności przez partnera prywatnego, obejmujących w szczególności zainstalowanie i zapewnienie stałego funkcjonowania systemu zarządzania energią w danym obiekcie, w celu osiągnięcia zagwarantowanych w ofercie oszczędności oraz bieżącego monitorowania zużycia mediów i lokalizowania powstałych awarii oraz usterek, jak również innych niepożądanych działań mających wpływ na uzyskanie oszczędności.

Monitorowanie etapu eksploatacji

Monitorowanie czynności partnera w trakcie etapu eksploatacji (podobnie jak w przypadku etapu inwestycyjnego) stanowi jedno z głównych z uprawnień kontrolnych podmiotu publicznego, które w ramach umowy o PPP może być realizowane w szczególności poprzez zobligowanie partnera do przesyłania miesięcznych raportów z przeprowadzonych czynności w zakresie konserwacji, remontów lub napraw, jak również do przekazywania danych odnośnie osiągniętych oszczędności w zużyciu mediów (głównie w projektach z sektora efektywności energetycznej).

Sposób rozliczenia dotacji z UE (w przypadku projektów hybrydowych)

W przypadku projektów PPP zakładających udział środków dotacyjnych w strukturze finansowej przedsięwzięcia (tzw. projektów hybrydowych), należy przede wszystkim określić, która ze stron umowy o PPP zobowiązuje się do zapewnienia tych środków. W dotychczas realizowanych w Polsce projektach hybrydowych najczęściej to podmiot publiczny był beneficjentem dofinansowania, zaś partner prywatny podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach realizacji przedsięwzięcia. W powyższym zakresie istotne jest zatem, aby umowa o PPP przewidywała obowiązek zapoznania się przez partnera prywatnego się z warunkami udzielonego dofinansowania, jak również zasadami jego rozliczenia.

Podwykonawcy

W ramach ostatniej nowelizacji ustawy o PPP wprowadzono możliwość wyłączenia odpowiedzialności podmiotu publicznego za wynagrodzenie należne podwykonawcy robót budowlanych, którą ponosi inwestor na podstawie art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego, jeśli takie postanowienie zawarte zostanie w umowie o PPP. W przypadku wyłączenia odpowiedzialności podmiotu publicznego, za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, partner prywatny będzie odpowiadać jak inwestor. Powyższe kwestie należy rozstrzygnąć w treści umowy o PPP.

Współpraca i komunikacja stron

W ramach umowy o PPP strony zobowiązują się do bieżącego informowania się w każdej kwestii mającej znaczenie dla realizacji przedsięwzięcia, regulują sposób oraz formę komunikacji oraz wyznaczają uprawnionych przedstawicieli do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z realizacją projektu.

Zmiany umowy

Umowa o PPP powinna określać katalog dopuszczalnych zmian w jej treści oraz jej zakres i warunki. Biorąc pod uwagę, iż kontrakty PPP stanowią co do zasady wieloletnie zobowiązania konieczne jest przewidzenie możliwie największej ilości przesłanek, które umożliwią zmianę sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby.

Odstąpienie/rozwiązanie umowy

Umowa o PPP powinna szczegółowo określić przesłanki umożliwiające jej rozwiązanie przez wypowiedzenie lub poprzez odstąpienie – w szczególności będą to: brak pozyskania przez partnera prywatnego finansowania, uporczywe nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie postanowień umowy o PPP, rażące naruszenia istotnych postanowień umowy o PPP lub długotrwałe opóźnienie z ukończeniem danego etapu umowy o PPP.

Kary umowne

Co do zasady obwiązującą formą odszkodowań za niewywiązywanie się z warunków umowy o PPP są kary umowne. Jest to najszybsza forma zapewnienie naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kary umowne mogą również pełnić funkcję stymulujące w zakresie wykonania danego obowiązku umownego przez zobowiązaną do tego stronę. Zwykle w umowach o PPP kary umowne mogą być potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo wynagrodzenia lub jego określonej części.

Autorzy: Paweł Kuźma – radca prawny i Michał Liżewski – adwokat

Pt., 14 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn