Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opolskie. Dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej

Opolskie. Dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej fotolia.pl

Od 23.01.br. podmioty z województwa opolskiego mogą składać wnioski o dofinasowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020, określonych dla działania 5.4  Gospodarka wodno-ściekowa.

O dofinansowanie w ramach konkursu do 30.01. br. mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa - podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Dofinansowanie można otrzymać na następujące typy projektów:

1) Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń do odprowadzania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) tj. sieci kanalizacji sanitarnej.

2) Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń do oczyszczania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) w tym:
- oczyszczalnie ścieków, w tym inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania osadów ściekowych,
- inne urządzenia do gromadzenia, oczyszczania, i odprowadzania ścieków (tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Z uwagi na wydzielone odrębne alokacje, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu nie ma możliwości łączenia typu projektu dotyczącego sieci sanitarnej zgodnie z pkt 1 z typem projektu dot. oczyszczalni ścieków zgodnie z pkt. 2. Realizacja obu zakresów wsparcia jest możliwa poprzez złożenie odrębnych wniosków o dofinansowanie projektu tj. wniosku na typ projektu nr 1 i odrębnego na typ projektu nr 2.

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014 - 2020 dla naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa wynosi ogółem 24 688 451,00 PLN, w tym:

Sieci kanalizacji sanitarnej: 12 650 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Oczyszczalnie ścieków: 12 038 451,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Pt., 10 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba