Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wniosek i umowa o dofinansowanie jako informacja publiczna – perspektywa beneficjenta

Wniosek i umowa o dofinansowanie jako informacja publiczna – perspektywa beneficjenta fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozważał ostatnio zagadnienie wskazane w tytule. Istota sporu w omawianej sprawie sprowadzała się do oceny tego, czy zasadnie zaskarżoną decyzją odmówiono udostępnienia informacji publicznej w postaci przekazania Skarżącemu wniosków (wraz z załącznikami) o dofinansowanie, które to wnioski (projekty) zostały złożone w konkursie otwartym do dofinansowania w ramach programu operacyjnego. Projekty zawarte w tych wnioskach zostały wybrane do dofinansowania ze środków unijnych i na ich podstawie doszło do zawarcia przedmiotowych umów.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przywołano jako podstawę odmowy przepis art. 28 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którym: „Wszelkie dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, a także wszelkie dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców, do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie w ramach konkursu nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.”. Argumentowano, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, że wnioski o dofinansowanie projektu ze środków publicznych wraz z załącznikami do tego wniosku nie stanowią dokumentów urzędowych, lecz prywatne, a te ostatnie nie stanowią w ogóle informacji publicznej.

W tej materii jednak Sąd w składzie orzekającym nie podzielił zapatrywania prezentowanego w zaskarżonej decyzji, albowiem brzmienie omawianego przepisu wprost wskazuje wyłącznie na ochronę tymczasową tego rodzaju dokumentacji składanej przez wnioskodawców, to znaczy tylko do czasu zamknięcia procedury naboru, to jest do momentu zawarcia wszystkich umów do dofinansowanie. Orzecznictwo w tej materii, na gruncie omawianego przepisu ewoluowało i obecnie prezentuje się pogląd, który Skład orzekający zaaprobował. Mianowicie: udostępnieniu po zawarciu umowy o dofinansowanie lub po zakończeniu danej tury konkursu podlega wyłącznie ta informacja, która jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. – i jakkolwiek sam wniosek i załączniki do tego wniosku nie nabierają bez względu na ich treść waloru informacji publicznej tylko dlatego, że złożone zostały z okazji ubiegania się o fundusze publiczne, lecz dokumenty te jednak mogą zawierać informacje publiczne. Organ winien zatem ustalić, które z zawartych w dokumentach informacji są informacją publiczną, a które dotyczą wyłącznie wnioskodawcy.

W powyższym świetle, generalnie ujmując, stosując art. 28 ust. 8 powołanej ustawy organ winien ustalić, czy i jakie informacje zawarte we wniosku i jego załącznikach mają walor informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1, art. 6 u.d.i.p., ewentualnie które z nich nie mogą być udostępnione z uwagi na ograniczenie do jej dostępu na podstawie treści art. 5 ust. 1 i ust. 2 u.d.i.p., co wymagałoby wówczas stosownej anonimizacji wniosku i wydania decyzji odmownej. Art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie wprowadza ograniczenia omawianego prawa w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (przykładowo: państwowej, skarbowej, statystycznej, lekarskiej, bankowej, na gruncie prawa autorskiego etc.) oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2019 r., IV SA/Wr 224/19

Źródło: CBOSA

Sob., 12 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel