Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podlaskie. Pieniądze na kształcenie zawodowe

Podlaskie. Pieniądze na kształcenie zawodowe fotolia.pl

Samorządom podlaskim pozostała ostatnia możliwość zgłoszenia wniosków na konkurs ogłoszony przez zarząd województwa w ramach działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Trzecia runda naboru będzie trwać od 28 października do 29 listopada.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane przedsięwzięcia czterech rodzajów:

  • typ projektu nr 2: Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności. W ramach tego typu możliwe jest: (a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy); (b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; (c) programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji[3]; (d) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami; (e) poradnictwo zawodowo-edukacyjne; (f) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców; (g) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów zawodowych; (h) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji; (i) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego; (j) realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego w miejscu pracy; (k) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;
  • typ projektu nr 3: Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. W ramach tego typu możliwa jest: realizacja kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, tworzenie klas patronackich w szkołach, tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących, dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych, organizacja kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi, udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;
  • typ projektu nr 4: staże i praktyki dla uczniów, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców;
  • typ projektu nr 5: rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

Ile można pozyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków projektu kwalifikowanych do refundacji na poziomie projektu wynosi 95 proc. (w tym 85 proc. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 40 mln zł. Nie ustalono minimalnej wartości przedsięwzięcia.

Więcej na temat konkursu można dowiedzieć się tutaj.

Pt., 16 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża